Μικρά απομονωμένα συστήματα.

51.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπής των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47 και από τα ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται στο άρθρο 48, κατά περίπτωση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες στις 6 Ιανουαρίου 2011 αποτελούσαν τμήμα μικρού απομονωμένου συστήματος.

(β) Για τα συστήματα αυτά ισχύουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι οριακές τιμές εκπομπής που προβλέπονται στις άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων των εγκαταστάσεων καύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. και

(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Εγκαταστάσεις καύσης, με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 500 MW, που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου 1987, συμμορφώνονται προς τις οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI.

(3) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις εγκαταστάσεις καύσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και αποτελούν τμήμα μικρού απομονωμένου συστήματος, για τη συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του μικρού απομονωμένου συστήματος και για την ποσότητα της ενέργειας που λαμβάνεται μέσω διασύνδεσης με άλλα συστήματα.