ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ
Πεδίο εφαρμογής του Μέρους IV του παρόντος Νόμου

45.-(1)Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις καύσης, των οποίων ο ρυθμός θερμικής ενέργειας εισόδου είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 50 MW, ανεξάρτητα από το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου.

(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες εγκαταστάσεις καύσης:

(α) εγκαταστάσεις καύσης, όπου τα προϊόντα καύσης χρησιμοποιούνται για την απευθείας θέρμανση, ξήρανση ή οποιαδήποτε άλλη κατεργασία αντικειμένων ή υλικών∙

(β) εγκαταστάσεις μετάκαυσης, που προορίζονται για τον καθαρισμό των καυσαερίων με καύση και δεν λειτουργούν ως αυτόνομες εγκαταστάσεις καύσης∙

(γ) εγκαταστάσεις αναγέννησης των καταλυτών που χρησιμοποιούνται στην καταλυτική πυρόλυση∙

(δ) εγκαταστάσεις μετατροπής του υδροθείου σε θείο∙

(ε) αντιδραστήρες που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία∙

(στ) συστοιχίες καμίνων άνθρακα (coke)∙

(ζ) προθερμαντήρες αέρος υψικαμίνων∙

(η) οποιαδήποτε τεχνική συσκευή που χρησιμοποιείται για την προώθηση οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους∙

(θ) αεριοστροβίλους και αεριοκινητήρες που χρησιμοποιούνται σε εξέδρες ανοικτής θάλασσας∙

(ι) εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως καύσιμο οποιοδήποτε στερεό ή υγρό απόβλητο, εξαιρουμένων-

(i) φυτικών αποβλήτων της γεωργίας ή της δασοκομίας,

(ii) φυτικών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων, εφόσον ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα,

(iii) ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και την παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό, εφόσον για τα εν λόγω απόβλητα εφαρμόζεται διαδικασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα,

(iv) αποβλήτων φελλού, και

(v) αποβλήτων ξύλου:

Νοείται ότι, τα απόβλητα ξύλου, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα, ως αποτέλεσμα επεξεργασίας με συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσμα επίστρωσης, και τα οποία περιλαμβάνουν ειδικότερα απόβλητα ξύλου προερχόμενα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, θεωρούνται ως στερεό ή υγρό απόβλητο.

Κανόνες συνυπολογισμού

46.-(1)Στις περιπτώσεις που τα καυσαέρια δύο ή περισσότερων ξεχωριστών εγκαταστάσεων καύσης απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου, ο συνδυασμός των εν λόγω εγκαταστάσεων θεωρείται ως μία ενιαία εγκατάσταση καύσης και οι δυναμικότητές τους αθροίζονται κατά τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος.

(2) Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ξεχωριστές εγκαταστάσεις καύσης που έχουν λάβει άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά ή των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση για άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων μετά την 1η Ιουλίου 1987, είναι εγκατεστημένες κατά τρόπον ώστε, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και οικονομικών παραγόντων, είναι δυνατό, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, τα καυσαέριά τους να απορρίπτονται από κοινή καπνοδόχο, το σύνολο των εγκαταστάσεων καύσης αυτών θεωρείται ως μια ενιαία εγκατάσταση καύσης και οι δυναμικότητές τους αθροίζονται κατά τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος.

(3) Κατά τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος συνδυασμού εγκαταστάσεων καύσης που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), δεν λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένες εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 15 MW.

Οριακές τιμές εκπομπής

47.-(1) Η απόρριψη των καυσαερίων από εγκαταστάσεις καύσης πραγματοποιείται κατά ελεγχόμενο τρόπο, μέσω καπνοδόχου, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους καπναγωγούς, της οποίας το ύψος υπολογίζεται, κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

(2) Στις Άδειες εγκαταστάσεων καύσης, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία το αργότερο στις 7 Ιανουαρίου 2014 -

(α) στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 7 Ιανουαρίου 2013, ή

(β) των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α),

επισυνάπτονται όροι λειτουργίας που εξασφαλίζουν ότι οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI.

(3) Σε όλες τις άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων για εγκαταστάσεις καύσης-

(α) των οποίων ο φορέας εκμετάλλευσης, με έγγραφη δήλωσή του, που υπέβαλε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2004, ανέλαβε την υποχρέωση να μην λειτουργήσει την εγκατάσταση καύσης αυτή για περισσότερο από είκοσι χιλιάδες (20 000) ώρες λειτουργίας, από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο, και

(β) οι οποίες λειτουργούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016,

επισυνάπτονται όροι λειτουργίας, με τους οποίους εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος VI.

(4) Σε όλες τις Άδειες για εγκαταστάσεις καύσης οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), επισυνάπτονται όροι λειτουργίας, με τους οποίους εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 2 Παραρτήματος VI.

(5)(α) Οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήματος VI, καθώς και τα ελάχιστα ποσοστά αποθείωσης που καθορίζονται στο Μέρος 5 του ίδιου Παραρτήματος ισχύουν για τις εκπομπές μέσω κάθε κοινής καπνοδόχου και καθορίζονται σε σχέση με τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης.

(β) Στις περιπτώσεις που το Παράρτημα VI προβλέπει ότι οι οριακές τιμές εκπομπής μπορούν να ισχύουν για τμήμα της εγκατάστασης καύσης με περιορισμένο αριθμό ωρών λειτουργίας, οι εν λόγω οριακές τιμές εκπομπής ισχύουν για τις εκπομπές του συγκεκριμένου τμήματος της εγκατάστασης καύσης, αλλά καθορίζονται με βάση τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα εδάφια (2), (3) και (4) για το διοξείδιο του θείου, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες, για το σκοπό της τήρησης των οριακών τιμών εκπομπής αυτών, χρησιμοποιούν κανονικά καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, σε περίπτωση κατά την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις εν λόγω οριακές τιμές εκπομπής, λόγω διακοπής του εφοδιασμού με καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, η οποία οφείλεται σε σοβαρή έλλειψή τους.

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για κάθε παρέκκλιση που επιτρέπει δυνάμει της παραγράφου (α).

7(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπής, οι οποίες καθορίζονται στα εδάφια (2), (3) και (4), για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, εκτός εάν είναι απόλυτα απαραίτητο για τη διατήρηση της παροχής ενέργειας, σε περιπτώσεις που εγκατάσταση καύσης, η οποία χρησιμοποιεί κανονικά μόνο αέριο καύσιμο και η οποία θα έπρεπε άλλως να είναι εξοπλισμένη με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων, αναγκάζεται, κατ’ εξαίρεση, να χρησιμοποιεί άλλα καύσιμα, λόγω αιφνίδιας διακοπής του εφοδιασμού της με αέριο.

(β) Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια Αρχή για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της παραγράφου (α) που προκύπτει.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) για τις οποίες επιτρέπει παρέκκλιση.

(8) Όταν μια εγκατάσταση καύσης επεκτείνεται, οι οριακές τιμές εκπομπής, που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος VI, ισχύουν για την επέκταση της εγκατάστασης καύσης και καθορίζονται σε σχέση με τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης.

(9) Σε περίπτωση αλλαγής σε εγκατάσταση καύσης, η οποία ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και επηρεάζει τμήμα της εγκατάστασης καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 50 ΜW, οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος VI, ισχύουν για το τμήμα της εγκατάστασης το οποίο υπέστη την αλλαγή, όσον αφορά τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ολόκληρης της εγκατάστασης καύσης.

(10) Οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήματος VI, δεν ισχύουν για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις καύσης-

(α) ντιζελοκίνητες μηχανές∙

(β) λέβητες ανάκτησης εντός εγκαταστάσεων καύσης για την παραγωγή χαρτοπολτού.

Ποσοστό αποθείωσης

48.-(1)Αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν εγχώριο στερεό καύσιμο και δεν μπορούν να συμμορφωθούν προς τις οριακές τιμές εκπομπής για το διοξείδιο του θείου, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 47, λόγω των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου καυσίμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει, αντί της εφαρμογής των εν λόγω οριακών τιμών εκπομπής, την εφαρμογή των ελάχιστων ποσοστών αποθείωσης που προβλέπονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος VI, βάσει των κανόνων συμμόρφωσης του Μέρους 6 του ίδιου Παραρτήματος και αφού προηγουμένως εγκρίνει την τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 97.

(2)(α) Αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες χρησιμοποιούν εγχώριο στερεό καύσιμο, συναποτεφρώνουν απόβλητα και δεν μπορούν να συμμορφωθούν προς τις τιμές Cδιεργασία για το διοξείδιο του θείου, όπως αυτές καθορίζονται στα σημεία 3.1 ή 3.2 του Μέρους 4 του Παραρτήματος ΙΙ, λόγω των χαρακτηριστικών του εγχώριου στερεού καυσίμου, η Αρμόδια δύναται να επιτρέψει, αντί της εφαρμογής αυτών, την εφαρμογή των ελάχιστων ποσοστών αποθείωσης που προβλέπονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος VI, βάσει των κανόνων συμμόρφωσης του Μέρους 6 του ιδίου Παραρτήματος.

(β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), τα Cαπόβλητο που αναφέρονται στο σημείο 1 του Μέρους 4 του Παραρτήματος ΙΙ ισούνται με 0 mg/Nm3.

Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο

49.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίσει και να εφαρμόσει μεταβατικό εθνικό σχέδιο, αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2003-

(i) οι οποίες έλαβαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά πριν την 27η Νοεμβρίου 2002, ή

(ii) των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i).

(β) Για κάθε μια από τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στην παράγραφο (α), το μεταβατικό εθνικό σχέδιο περιλαμβάνει τις εκπομπές ενός ή περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων:

(i) οξειδίων του αζώτου,

(ii) διοξειδίου του θείου, και

(iii) σκόνης.

(γ) Όσον αφορά τους αεριοστρόβιλους, μόνο οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το μεταβατικό εθνικό σχέδιο.

(2) Το μεταβατικό εθνικό σχέδιο δεν καλύπτει καμία από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις καύσης:

(α) εγκαταστάσεις καύσης, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 50,

(β) εγκαταστάσεις καύσης εντός διυλιστηρίων που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλα καύσιμα-

(i) αέρια χαμηλής θερμογόνου δύναμης, προερχόμενα από την αεριοποίηση υπολειμμάτων διυλιστηρίων, ή

(ii) υπολείμματα απόσταξης και μετατροπής από τη διύλιση του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση,

(γ) εγκαταστάσεις καύσης για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52,

(δ) εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 47.

(3)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ), αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης που καλύπτονται από το μεταβατικό εθνικό σχέδιο, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 47, όσον αφορά τους ρύπους που υπόκεινται στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο ή κατά περίπτωση, προς τα ποσοστά αποθείωσης που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48.

(β) Οι οριακές τιμές εκπομπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης που περιλαμβάνονται στην άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης καύσης και είναι σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πρέπει να τηρούνται.

(γ) Εγκαταστάσεις καύσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 500 MW που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου 1987, συμμορφώνονται προς τις οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI.

(4)(α) Για κάθε ρύπο που εμπίπτει στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο, αυτό καθορίζει ανώτατο όριο για τις μέγιστες συνολικές ετήσιες εκπομπές όλων των εγκαταστάσεων καύσης που εμπίπτουν στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο, με βάση τον, κατά την τελευταία δεκαετία λειτουργίας μέχρι και του έτους 2010 περιλαμβανομένου, μέσο όρο-

(i) της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος, στις 31 Δεκεμβρίου 2010,

(ii) των πραγματικών ετήσιων ωρών λειτουργίας, και

(iii) της χρήσης καυσίμου,

κάθε εγκατάστασης καύσης.

(β) ο ανώτατο όριο για το έτος 2016 υπολογίζεται, βάσει των σχετικών οριακών τιμών εκπομπής που καθορίζονται στα Παραρτήματα I έως V των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών του 2004 ή, κατά περίπτωση, βάσει των ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος I των εν λόγω Κανονισμών.

(γ) Όσον αφορά τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου που ορίζονται για αυτές τις εγκαταστάσεις καύσης στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙI των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(δ) Το ανώτατο όριο για τα έτη 2019 και 2020 υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών τιμών εκπομπής που ορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI ή κατά περίπτωση, βάσει των σχετικών ποσοστών αποθείωσης που ορίζονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος VI.

(ε) Τα ανώτατα όρια για τα έτη 2017 και 2018 υπολογίζονται με γραμμική μείωση των ανώτατων ορίων μεταξύ των ετών 2016 και 2019.

(στ) Σε περίπτωση που εγκατάσταση καύσης που εμπίπτει στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο κλείνει ή δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους, το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις καύσης που εμπίπτουν στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο.

(5) Το μεταβατικό εθνικό σχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται για κάθε εγκατάσταση καύσης, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπής, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2020.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την κατάρτιση του μεταβατικού εθνικού σχεδίου και για τις τυχόν αλλαγές αυτού.

(β) Το μεταβατικό εθνικό σχέδιο θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την Επιτροπή, αν αυτή δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός δώδεκα (12) μηνών από την παραλαβή του.

(γ) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί αναθεωρημένο μεταβατικό εθνικό σχέδιο, μετά από την απόρριψη του αρχικού από την Επιτροπή, για λόγους που αφορούν την έλλειψη συμφωνίας του με τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του Άρθρου 41 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, το αναθεωρημένο μεταβατικό εθνικό σχέδιο θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την Επιτροπή, αν αυτή δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή του.

Παρέκκλιση περιορισμένης διάρκειας

50.-(1)Κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2016 έως την 31ης Δεκεμβρίου 2023, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει σε εγκαταστάσεις καύσης παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπής των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47 και από τα ποσοστά αποθείωσης του άρθρου 48, κατά περίπτωση, καθώς και από την υπαγωγή τους στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 49, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), ο φορέας εκμετάλλευσης δεσμεύεται, με γραπτή δήλωση, η οποία υποβάλλεται το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014 στην Αρμόδια Αρχή, να μην λειτουργήσει την εγκατάσταση καύσης για περισσότερο από δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες (17500) ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, το αργότερο,

(β) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3), ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει ετησίως στην Αρμόδια Αρχή στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των ωρών λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης από την 1η Ιανουαρίου 2016,

(γ) εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων καύσης, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (δ), οι οριακές τιμές εκπομπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης που καθορίζονται στην Άδεια και είναι σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

είναι σε ισχύ τουλάχιστον για την υπόλοιπη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης,

(δ) οι εγκαταστάσεις καύσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 500 MW που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου 1987, συμμορφώνονται προς τις οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI, και

(ε) η εγκατάσταση καύσης δεν εξαιρείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 47.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων καύσης, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), περιλαμβανομένων των ακολούθων στοιχείων:

(i) της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος αυτών,

(ii) των χρησιμοποιούμενων τύπων καυσίμων, και

(iii) των εν ισχύ οριακών τιμών εκπομπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης.

(β) Για τις εγκαταστάσεις καύσης, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει ετησίως την Επιτροπή για τον αριθμό των ωρών λειτουργίας, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2016.

(3) Σε περίπτωση που-

(α) στις 6 Ιανουαρίου 2011 μια εγκατάσταση καύσης αποτελούσε μέρος μικρού απομονωμένου συστήματος,

(β) κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) αντιπροσώπευε τουλάχιστον το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια εντός του συστήματος αυτού, και

(γ) εξαιτίας των τεχνικών της χαρακτηριστικών αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις οριακές τιμές εκπομπής των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47,

ο αριθμός των ωρών λειτουργίας που καθορίζεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) καθορίζεται στις δεκαοκτώ χιλιάδες (18000), αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου 2020 και τελειώνοντας την 31η Δεκεμβρίου 2023 και η ημερομηνία που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (2) είναι η 1η Ιανουαρίου 2020.

(4) Στην περίπτωση εγκατάστασης καύσης συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των 1500 MW, η οποία έχει αρχίσει να λειτουργεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1986 και χρησιμοποιεί εγχώρια στερεά καύσιμα με-

(α) καθαρή θερμογόνο ισχύ μικρότερη των 5800 kJ/kg,

(β) περιεκτικότητα σε υγρασία άνω του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) κατά βάρος,

(γ) συνδυασμένη περιεκτικότητα υγρασίας και τέφρας άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) κατά βάρος, και

(δ) περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου στη στάχτη άνω του δέκα τοις εκατό (10%),

ο αριθμός των ωρών λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου καθορίζεται στις τριάντα δύο χιλιάδες (32000).

Μικρά απομονωμένα συστήματα.

51.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπής των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47 και από τα ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται στο άρθρο 48, κατά περίπτωση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες στις 6 Ιανουαρίου 2011 αποτελούσαν τμήμα μικρού απομονωμένου συστήματος.

(β) Για τα συστήματα αυτά ισχύουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι οριακές τιμές εκπομπής που προβλέπονται στις άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων των εγκαταστάσεων καύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. και

(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Εγκαταστάσεις καύσης, με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 500 MW, που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου 1987, συμμορφώνονται προς τις οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI.

(3) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις εγκαταστάσεις καύσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και αποτελούν τμήμα μικρού απομονωμένου συστήματος, για τη συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του μικρού απομονωμένου συστήματος και για την ποσότητα της ενέργειας που λαμβάνεται μέσω διασύνδεσης με άλλα συστήματα.

Εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης

52.-(1)Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης εγκατάστασης καύσης με τις οριακές τιμές εκπομπής που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 47 και από τα ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται από το άρθρο 48, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς της εγκατάστασης καύσης δεν υπερβαίνει τα 200 MW∙

(β) η εγκατάσταση καύσης έλαβε άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή ο φορέας εκμετάλλευσής της υπέβαλε πλήρη αίτηση πριν από την ημερομηνία αυτή, εφόσον η εν λόγω εγκατάσταση καύσης τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003∙

(γ) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) της παραγωγής χρήσιμης θερμότητας της εγκατάστασης καύσης, ως κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε δημόσιο δίκτυο, με σκοπό την τηλεθέρμανση∙ και

(δ) οι εν ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2015 οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου και σκόνης, που προβλέπονται στην άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης καύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

εξακολουθούν να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(2)(α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων καύσης στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), περιλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

(i) της ονομαστικής θερμικής ισχύος,

(ii) των χρησιμοποιούμενων τύπων καυσίμων, και

(iii) των εν ισχύ οριακών τιμών εκπομπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης.

(β) Επιπλέον, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται στο ίδιο εδάφιο, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή ετησίως για την αναλογία της παραγωγής χρήσιμης θερμότητας κάθε εγκατάστασης καύσης που διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε δημόσιο δίκτυο, με σκοπό την τηλεθέρμανση, ως κυλιόμενο μέσο όρο της παρελθούσας πενταετίας.

Γεωλογικοί σχηματισμοί διοξειδίου του άνθρακα

53.-(1)Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης όλων των εγκαταστάσεων καύσης ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 300 MW, των οποίων η άδεια οικοδομής χορηγήθηκε μετά τις 25 Ιουνίου 2011, να έχουν αξιολογήσει κατά πόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) διατίθενται κατάλληλοι τόποι αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα,

(β) οι δυνατότητες μεταφοράς του είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτές, και

(γ) η μετασκευή για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτή.

(2)(α)Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), μεριμνά ώστε να εξασφαλίζει, στον τόπο της εγκατάστασης καύσης κατάλληλος χώρος για τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη δέσμευση και τη συμπίεση διοξειδίου του άνθρακα.

(β) Η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), βάσει των στοιχείων που συλλέγονται και άλλων διαθέσιμων στοιχείων, ιδίως αυτών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Ελαττωματική λειτουργία ή βλάβη του εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών

54.-(1)Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι Άδειες που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Μέρους περιλαμβάνουν διαδικασίες σχετικά με την ελαττωματική λειτουργία ή βλάβη του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού.

(2)(α) Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή βλάβης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη χρονική στιγμή που αυτή έλαβε χώρα.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), στις περιπτώσεις της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης όπως-

(i) περιορίσει ή διακόψει εντελώς τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης καύσης, εφόσον η κανονική λειτουργία δεν αποκατασταθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη χρονική στιγμή που η Αρμόδια Αρχή ενημερώθηκε σχετικά ή

(ii) χρησιμοποιήσει λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα για τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης καύσης.

(γ) Η συνολική διάρκεια της λειτουργίας εγκατάστασης καύσης χωρίς αντιρρυπαντικό εξοπλισμό δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες σε κάθε περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίσει χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των είκοσι τεσσάρων (24) και εκατόν είκοσι (120) ωρών, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της-

(i) αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για να διατηρηθεί η παροχή ενέργειας, ή

(ii) η εν λόγω εγκατάσταση καύσης, επρόκειτο να αντικατασταθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα από άλλη εγκατάσταση καύσης και η τελευταία θα προκαλούσε συνολική αύξηση των εκπομπών.

Παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα

55.-(1)Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για διασφάλιση της παρακολούθησης των εκπομπών ρυπαντικών ουσιών στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 3 του Παραρτήματος VI.

(2) Η εγκατάσταση και η λειτουργία του εξοπλισμού αυτόματης παρακολούθησης υπόκεινται σε έλεγχο και σε ετήσιες δοκιμές επιτήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 3 του Παραρτήματος VI.

(3) Η Αρμόδια Αρχή καθορίζει τη θέση των σημείων δειγματοληψίας ή μετρήσεων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των εκπομπών, καθώς επίσης και τις απαιτούμενες κατασκευές για πρόσβαση στα σημεία δειγματοληψίας.

(4) Όλα τα αποτελέσματα της παρακολούθησης καταγράφονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και παρουσιάζονται από το φορέα εκμετάλλευσης, κατά τρόπο που επιτρέπει στην Αρμόδια Αρχή να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας και τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στην Άδεια.

Τήρηση των οριακών τιμών εκπομπής

56. Οι οριακές τιμές εκπομπής στον ατμοσφαιρικό αέρα τεκμαίρεται ότι τηρούνται, εάν τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 4 του Παραρτήματος VI.

Εγκαταστάσεις καύσης μεικτής εστίας

57.-(1)Για τη χορήγηση Άδειας σε εγκατάσταση καύσης μεικτής εστίας, η οποία συνεπάγεται την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση δύο ή περισσοτέρων καυσίμων, οι οριακές τιμές εκπομπής καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) πρώτο, λαμβάνεται η οριακή τιμή εκπομπής για κάθε επιμέρους καύσιμο και ρύπο που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ολόκληρης της εγκατάστασης καύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Μερών 1 και 2 του Παραρτήματος VI,

(β) δεύτερο, καθορίζονται οι σταθμισμένες οριακές τιμές εκπομπής, ανά καύσιμο, οι οποίες υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό κάθε μίας από τις επιμέρους οριακές τιμές εκπομπής, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) με τη θερμική ισχύ εισόδου κάθε καυσίμου και την εν συνεχεία διαίρεση του γινομένου με το άθροισμα των θερμικών ισχύων εισόδου όλων των καυσίμων, και

(γ) τρίτο, προστίθενται οι αναφερόμενες στην παράγραφο (β) σταθμισμένες ως προς το καύσιμο οριακές τιμές εκπομπής.

(2) Σε εγκαταστάσεις καύσης μεικτής εστίας, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47, οι οποίες χρησιμοποιούν, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλα καύσιμα, τα κατάλοιπα απόσταξης ή μετατροπής της διύλισης του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει την εφαρμογή των ακόλουθων οριακών τιμών εκπομπής για το καθοριστικό καύσιμο, ως εξής:

(α) εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης η θερμότητα που παράγει το καθοριστικό καύσιμο είναι ίση ή μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατόν (50%) του αθροίσματος των θερμικών ισχύων εισόδου που παράγουν όλα τα καύσιμα, η οριακή τιμή εκπομπής για το καθοριστικό καύσιμο προβλέπεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI∙

(β) εάν η θερμότητα που παράγει το καθοριστικό καύσιμο είναι κατώτερη του πενήντα τοις εκατόν (50%) του αθροίσματος των θερμικών ισχύων εισόδου που παράγουν όλα τα καύσιμα, η οριακή τιμή εκπομπής για το καθοριστικό καύσιμο, καθορίζεται ανάλογα με τη θερμότητα που παράγει καθένα από τα καύσιμα, σε σχέση με το άθροισμα των θερμικών ισχύων όλων των καυσίμων, ως ακολούθως:

(i) πρώτο, λαμβάνεται η οριακή τιμή εκπομπής για κάθε επιμέρους καύσιμο, που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ της εγκατάστασης καύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI∙

(ii) δεύτερο, υπολογίζεται η οριακή τιμή εκπομπής για το καθοριστικό καύσιμο· η τιμή αυτή υπολογίζεται με τον διπλασιασμό της οριακής τιμής εκπομπής που καθορίζεται για το εν λόγω καύσιμο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) και την αφαίρεση από το γινόμενο που προκύπτει, της οριακής τιμής εκπομπής του καυσίμου με τη χαμηλότερη οριακή τιμή εκπομπής, όπως καθορίζεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ της εγκατάστασης καύσης·

(iii) τρίτο, καθορίζεται η σταθμισμένη ως προς το καύσιμο, οριακή τιμή εκπομπής· η τιμή αυτή υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της οριακής τιμής εκπομπής που καθορίζεται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (i) και (ii) με τη θερμική ισχύ του συγκεκριμένου καυσίμου και την εν συνεχεία διαίρεση του γινομένου του πολλαπλασιασμού με το άθροισμα της θερμικής ισχύος όλων των καυσίμων·

(iv) τέταρτο, προστίθενται οι σταθμισμένες, ως προς το καύσιμο, οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii).

(3) Σε εγκαταστάσεις καύσης μεικτής εστίας, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47, οι οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλα καύσιμα τα κατάλοιπα απόσταξης ή μετατροπής της διύλισης του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει, αντί της εφαρμογής των οριακών τιμών εκπομπής που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) την εφαρμογή των μέσων οριακών τιμών εκπομπής διοξειδίου του θείου που καθορίζονται στο Μέρος 7 του Παραρτήματος VI.