Οριακές τιμές εκπομπής

47.-(1) Η απόρριψη των καυσαερίων από εγκαταστάσεις καύσης πραγματοποιείται κατά ελεγχόμενο τρόπο, μέσω καπνοδόχου, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους καπναγωγούς, της οποίας το ύψος υπολογίζεται, κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

(2) Στις Άδειες εγκαταστάσεων καύσης, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία το αργότερο στις 7 Ιανουαρίου 2014 -

(α) στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 7 Ιανουαρίου 2013, ή

(β) των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α),

επισυνάπτονται όροι λειτουργίας που εξασφαλίζουν ότι οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI.

(3) Σε όλες τις άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων για εγκαταστάσεις καύσης-

(α) των οποίων ο φορέας εκμετάλλευσης, με έγγραφη δήλωσή του, που υπέβαλε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2004, ανέλαβε την υποχρέωση να μην λειτουργήσει την εγκατάσταση καύσης αυτή για περισσότερο από είκοσι χιλιάδες (20 000) ώρες λειτουργίας, από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο, και

(β) οι οποίες λειτουργούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016,

επισυνάπτονται όροι λειτουργίας, με τους οποίους εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος VI.

(4) Σε όλες τις Άδειες για εγκαταστάσεις καύσης οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), επισυνάπτονται όροι λειτουργίας, με τους οποίους εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 2 Παραρτήματος VI.

(5)(α) Οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήματος VI, καθώς και τα ελάχιστα ποσοστά αποθείωσης που καθορίζονται στο Μέρος 5 του ίδιου Παραρτήματος ισχύουν για τις εκπομπές μέσω κάθε κοινής καπνοδόχου και καθορίζονται σε σχέση με τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης.

(β) Στις περιπτώσεις που το Παράρτημα VI προβλέπει ότι οι οριακές τιμές εκπομπής μπορούν να ισχύουν για τμήμα της εγκατάστασης καύσης με περιορισμένο αριθμό ωρών λειτουργίας, οι εν λόγω οριακές τιμές εκπομπής ισχύουν για τις εκπομπές του συγκεκριμένου τμήματος της εγκατάστασης καύσης, αλλά καθορίζονται με βάση τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα εδάφια (2), (3) και (4) για το διοξείδιο του θείου, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες, για το σκοπό της τήρησης των οριακών τιμών εκπομπής αυτών, χρησιμοποιούν κανονικά καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, σε περίπτωση κατά την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις εν λόγω οριακές τιμές εκπομπής, λόγω διακοπής του εφοδιασμού με καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, η οποία οφείλεται σε σοβαρή έλλειψή τους.

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για κάθε παρέκκλιση που επιτρέπει δυνάμει της παραγράφου (α).

7(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπής, οι οποίες καθορίζονται στα εδάφια (2), (3) και (4), για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, εκτός εάν είναι απόλυτα απαραίτητο για τη διατήρηση της παροχής ενέργειας, σε περιπτώσεις που εγκατάσταση καύσης, η οποία χρησιμοποιεί κανονικά μόνο αέριο καύσιμο και η οποία θα έπρεπε άλλως να είναι εξοπλισμένη με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων, αναγκάζεται, κατ’ εξαίρεση, να χρησιμοποιεί άλλα καύσιμα, λόγω αιφνίδιας διακοπής του εφοδιασμού της με αέριο.

(β) Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια Αρχή για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της παραγράφου (α) που προκύπτει.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) για τις οποίες επιτρέπει παρέκκλιση.

(8) Όταν μια εγκατάσταση καύσης επεκτείνεται, οι οριακές τιμές εκπομπής, που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος VI, ισχύουν για την επέκταση της εγκατάστασης καύσης και καθορίζονται σε σχέση με τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης.

(9) Σε περίπτωση αλλαγής σε εγκατάσταση καύσης, η οποία ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και επηρεάζει τμήμα της εγκατάστασης καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 50 ΜW, οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος VI, ισχύουν για το τμήμα της εγκατάστασης το οποίο υπέστη την αλλαγή, όσον αφορά τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ολόκληρης της εγκατάστασης καύσης.

(10) Οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήματος VI, δεν ισχύουν για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις καύσης-

(α) ντιζελοκίνητες μηχανές∙

(β) λέβητες ανάκτησης εντός εγκαταστάσεων καύσης για την παραγωγή χαρτοπολτού.