Κανόνες συνυπολογισμού

46.-(1)Στις περιπτώσεις που τα καυσαέρια δύο ή περισσότερων ξεχωριστών εγκαταστάσεων καύσης απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου, ο συνδυασμός των εν λόγω εγκαταστάσεων θεωρείται ως μία ενιαία εγκατάσταση καύσης και οι δυναμικότητές τους αθροίζονται κατά τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος.

(2) Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ξεχωριστές εγκαταστάσεις καύσης που έχουν λάβει άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά ή των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση για άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων μετά την 1η Ιουλίου 1987, είναι εγκατεστημένες κατά τρόπον ώστε, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και οικονομικών παραγόντων, είναι δυνατό, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, τα καυσαέριά τους να απορρίπτονται από κοινή καπνοδόχο, το σύνολο των εγκαταστάσεων καύσης αυτών θεωρείται ως μια ενιαία εγκατάσταση καύσης και οι δυναμικότητές τους αθροίζονται κατά τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος.

(3) Κατά τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος συνδυασμού εγκαταστάσεων καύσης που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), δεν λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένες εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 15 MW.