Ποσοστό αποθείωσης

48.-(1)Αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης που χρησιμοποιούν εγχώριο στερεό καύσιμο και δεν μπορούν να συμμορφωθούν προς τις οριακές τιμές εκπομπής για το διοξείδιο του θείου, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 47, λόγω των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου καυσίμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει, αντί της εφαρμογής των εν λόγω οριακών τιμών εκπομπής, την εφαρμογή των ελάχιστων ποσοστών αποθείωσης που προβλέπονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος VI, βάσει των κανόνων συμμόρφωσης του Μέρους 6 του ίδιου Παραρτήματος και αφού προηγουμένως εγκρίνει την τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 97.

(2)(α) Αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες χρησιμοποιούν εγχώριο στερεό καύσιμο, συναποτεφρώνουν απόβλητα και δεν μπορούν να συμμορφωθούν προς τις τιμές Cδιεργασία για το διοξείδιο του θείου, όπως αυτές καθορίζονται στα σημεία 3.1 ή 3.2 του Μέρους 4 του Παραρτήματος ΙΙ, λόγω των χαρακτηριστικών του εγχώριου στερεού καυσίμου, η Αρμόδια δύναται να επιτρέψει, αντί της εφαρμογής αυτών, την εφαρμογή των ελάχιστων ποσοστών αποθείωσης που προβλέπονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος VI, βάσει των κανόνων συμμόρφωσης του Μέρους 6 του ιδίου Παραρτήματος.

(β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), τα Cαπόβλητο που αναφέρονται στο σημείο 1 του Μέρους 4 του Παραρτήματος ΙΙ ισούνται με 0 mg/Nm3.