Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο

49.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίσει και να εφαρμόσει μεταβατικό εθνικό σχέδιο, αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2003-

(i) οι οποίες έλαβαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά πριν την 27η Νοεμβρίου 2002, ή

(ii) των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i).

(β) Για κάθε μια από τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στην παράγραφο (α), το μεταβατικό εθνικό σχέδιο περιλαμβάνει τις εκπομπές ενός ή περισσότερων εκ των ακολούθων ρύπων:

(i) οξειδίων του αζώτου,

(ii) διοξειδίου του θείου, και

(iii) σκόνης.

(γ) Όσον αφορά τους αεριοστρόβιλους, μόνο οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου καλύπτονται από το μεταβατικό εθνικό σχέδιο.

(2) Το μεταβατικό εθνικό σχέδιο δεν καλύπτει καμία από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις καύσης:

(α) εγκαταστάσεις καύσης, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 50,

(β) εγκαταστάσεις καύσης εντός διυλιστηρίων που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλα καύσιμα-

(i) αέρια χαμηλής θερμογόνου δύναμης, προερχόμενα από την αεριοποίηση υπολειμμάτων διυλιστηρίων, ή

(ii) υπολείμματα απόσταξης και μετατροπής από τη διύλιση του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση,

(γ) εγκαταστάσεις καύσης για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52,

(δ) εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 47.

(3)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ), αναφορικά με εγκαταστάσεις καύσης που καλύπτονται από το μεταβατικό εθνικό σχέδιο, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 47, όσον αφορά τους ρύπους που υπόκεινται στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο ή κατά περίπτωση, προς τα ποσοστά αποθείωσης που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48.

(β) Οι οριακές τιμές εκπομπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης που περιλαμβάνονται στην άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης καύσης και είναι σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πρέπει να τηρούνται.

(γ) Εγκαταστάσεις καύσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 500 MW που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου 1987, συμμορφώνονται προς τις οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI.

(4)(α) Για κάθε ρύπο που εμπίπτει στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο, αυτό καθορίζει ανώτατο όριο για τις μέγιστες συνολικές ετήσιες εκπομπές όλων των εγκαταστάσεων καύσης που εμπίπτουν στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο, με βάση τον, κατά την τελευταία δεκαετία λειτουργίας μέχρι και του έτους 2010 περιλαμβανομένου, μέσο όρο-

(i) της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος, στις 31 Δεκεμβρίου 2010,

(ii) των πραγματικών ετήσιων ωρών λειτουργίας, και

(iii) της χρήσης καυσίμου,

κάθε εγκατάστασης καύσης.

(β) ο ανώτατο όριο για το έτος 2016 υπολογίζεται, βάσει των σχετικών οριακών τιμών εκπομπής που καθορίζονται στα Παραρτήματα I έως V των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών του 2004 ή, κατά περίπτωση, βάσει των ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήματος I των εν λόγω Κανονισμών.

(γ) Όσον αφορά τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου που ορίζονται για αυτές τις εγκαταστάσεις καύσης στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙI των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(δ) Το ανώτατο όριο για τα έτη 2019 και 2020 υπολογίζεται βάσει των σχετικών οριακών τιμών εκπομπής που ορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI ή κατά περίπτωση, βάσει των σχετικών ποσοστών αποθείωσης που ορίζονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος VI.

(ε) Τα ανώτατα όρια για τα έτη 2017 και 2018 υπολογίζονται με γραμμική μείωση των ανώτατων ορίων μεταξύ των ετών 2016 και 2019.

(στ) Σε περίπτωση που εγκατάσταση καύσης που εμπίπτει στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο κλείνει ή δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους, το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις καύσης που εμπίπτουν στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο.

(5) Το μεταβατικό εθνικό σχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται για κάθε εγκατάσταση καύσης, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπής, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2020.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την κατάρτιση του μεταβατικού εθνικού σχεδίου και για τις τυχόν αλλαγές αυτού.

(β) Το μεταβατικό εθνικό σχέδιο θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την Επιτροπή, αν αυτή δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός δώδεκα (12) μηνών από την παραλαβή του.

(γ) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί αναθεωρημένο μεταβατικό εθνικό σχέδιο, μετά από την απόρριψη του αρχικού από την Επιτροπή, για λόγους που αφορούν την έλλειψη συμφωνίας του με τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του Άρθρου 41 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, το αναθεωρημένο μεταβατικό εθνικό σχέδιο θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την Επιτροπή, αν αυτή δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή του.