Συνθήκες λειτουργίας εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων

66.-(1)(α) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζουν τέτοιο βαθμό αποτέφρωσης, ώστε η περιεκτικότητα της σκουριάς και της τέφρας πυθμένα σε ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) να είναι μικρότερη από τρία τοις εκατό (3%) ή οι απώλειες κατά την ανάφλεξη να είναι μικρότερες από πέντε τοις εκατό (5%) του βάρους του υλικού επί ξηρής βάσεως.

(β) Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές προεπεξεργασίας των αποβλήτων.

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο, ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 850°C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης, όπως καθορίζεται στους όρους λειτουργίας της Άδειας για τουλάχιστον δύο (2) δευτερόλεπτα.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), οι εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε, η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη συναποτέφρωση αποβλήτων να αυξάνεται με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο, ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 850°C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης, όπως καθορίζεται στους όρους λειτουργίας της Άδειας για τουλάχιστον δύο (2) δευτερόλεπτα.

(γ) Εάν αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα, που περιέχουν περισσότερο του ενός τοις εκατόν (1%) αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασμένων σε χλώριο, η θερμοκρασία που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους (α) και (β) είναι τουλάχιστον 1100°C.

(3)(α) Κάθε γραμμή αποτέφρωσης εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων είναι εφοδιασμένη με ένα τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία, μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850°C ή τους 1100°C, κατά περίπτωση.

(β) Οι εφεδρικοί καυστήρες χρησιμοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας των μηχανών για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας των 850°C ή των 1100°C, κατά περίπτωση, σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο καύσης άκαυστα απόβλητα.

(γ) Ο εφεδρικός καυστήρας δεν τροφοδοτείται με καύσιμο το οποίο μπορεί να προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα εκπομπών από εκείνα που συνεπάγεται η καύση υγραερίου ή φυσικού αερίου ή ακάθαρτου πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel oil), όπως καθορίζεται δυνάμει του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων διαθέτουν και χρησιμοποιούν αυτόματο σύστημα που εμποδίζει την τροφοδότηση με απόβλητα -

(α) κατά τη φάση εκκίνησης, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία των 850°C ή των 1100°C, κατά περίπτωση, ή η θερμοκρασία που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 67,

(β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία των 850°C ή των 1100°C, κατά περίπτωση, ή η θερμοκρασία που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 67,

(γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς μετρήσεις, υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής τιμής εκπομπής, οφειλόμενης σε ελαττωματική λειτουργία ή βλάβη των συστημάτων καθαρισμού των καυσαερίων.

(5) Η θερμότητα που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ανακτάται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

(6) Τα μολυσματικά κλινικά απόβλητα εισάγονται κατευθείαν στον κλίβανο χωρίς να αναμιγνύονται πρώτα με άλλες κατηγορίες αποβλήτων και χωρίς να υποβάλλονται σε άμεσους χειρισμούς.

(7) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι η λειτουργία και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων ανατίθενται σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη διαχείριση τέτοιων εγκαταστάσεων.