ΜΕΡΟΣ VΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
Πεδίο εφαρμογής του Μέρους VI του παρόντος Νόμου

72. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος V στο μέτρο που αυτές εκτελούνται άνω των κατώτατων ορίων κατανάλωσης διαλυτών που παρατίθενται στο Μέρος 2 του ίδιου Παραρτήματος.

Ερμηνεία

73. Στο παρόν Μέρος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αέρια απόβλητα» σημαίνει τα τελικά αέρια απόβλητα που περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις ή άλλους ρύπους και εκπέμπονται στον αέρα μέσω καπνοδόχου ή εξοπλισμού μείωσης·

«βερνίκι» σημαίνει διαφανές επίστρωμα·

«διάχυτη εκπομπή» σημαίνει κάθε εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων, εξαιρουμένων των περιεχόμενων στα αέρια απόβλητα, στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο έδαφος και στα ύδατα, καθώς και οι διαλύτες που περιέχονται σε προϊόντα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Μέρος 2 του Παραρτήματος V·

«εισροή» σημαίνει την ποσότητα οργανικών διαλυτών και την ποσότητά τους σε μείγματα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή μιας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των ανακυκλωμένων διαλυτών, εντός και εκτός της εγκατάστασης, οι οποίοι υπολογίζονται κάθε φορά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας·

«επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει τη χρήση οργανικών διαλυτών που έχουν ανακτηθεί από μία εγκατάσταση για οποιοδήποτε τεχνικό ή εμπορικό σκοπό, περιλαμβανομένης της χρήσης τους ως καυσίμων, αλλά εξαιρουμένης της τελικής διάθεσης αυτών των ανακτηθέντων οργανικών διαλυτών ως αποβλήτων·

«κατανάλωση» σημαίνει τις συνολικές εισροές οργανικών διαλυτών σε μία εγκατάσταση ανά ημερολογιακό έτος ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο δώδεκα (12) μηνών, αφαιρουμένων των πτητικών οργανικών ενώσεων που ενδεχομένως ανακτώνται για να επαναχρησιμοποιηθούν·

«μείγμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45 /ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 348/2013 της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«μελάνη» σημαίνει μείγμα, περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων για την ορθή εφαρμογή του οργανικών διαλυτών ή μειγμάτων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεργασίες εκτύπωσης για την αποτύπωση κειμένου ή εικόνων σε μία επιφάνεια·

«συγκολλητική ουσία» σημαίνει κάθε μείγμα, περιλαμβανομένου κάθε οργανικού διαλύτη ή μείγματος που περιέχει τους απαραίτητους οργανικούς διαλύτες για την ορθή εφαρμογή του μείγματος, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση χωριστών μερών ενός προϊόντος·

«συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος» σημαίνει τις συνθήκες υπό τις οποίες η εγκατάσταση λειτουργεί ώστε οι πτητικές οργανικές ενώσεις που εκπέμπονται από τη δραστηριότητα αυτή, να συλλέγονται και να εκπέμπονται με ελεγχόμενο τρόπο, είτε μέσω καπνοδόχου είτε μέσω εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών, με αποτέλεσμα να μην είναι τελείως διάχυτες·

«συνολικές εκπομπές» σημαίνει το άθροισμα των διάχυτων εκπομπών και των εκπομπών που περιέχονται στα αέρια απόβλητα·

«υφιστάμενη εγκατάσταση» σημαίνει-

(α) εγκατάσταση που ήδη λειτουργούσε στις 29 Μαρτίου 1999, ή

(β) εγκατάσταση που άρχισε να λειτουργεί το αργότερο την 1η Απριλίου 2002-

(i) η οποία έλαβε άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων ή καταχωρήθηκε σε μητρώο πριν την 1η Απριλίου 2001, ή

(ii) της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης υπέβαλε πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν την 1η Απριλίου 2001·

«φάσεις έναρξης και παύσης της λειτουργίας» σημαίνει τις εργασίες που εκτελούνται για να τεθεί μια δραστηριότητα, ένα στοιχείο εξοπλισμού ή μια δεξαμενή σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας ή σε άφορτη λειτουργία (ρελαντί) ή εκτός άφορτης λειτουργίας, αλλά δεν περιλαμβάνει τις τακτικές διακυμάνσεις των δραστηριοτήτων.

Αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών

74. Οι ουσίες και τα μείγματα, στα οποία, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 487/2013 της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποδίδονται ή τα οποία οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η340, H350, H350i, H360D ή Η360F, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε πτητικές οργανικές ενώσεις, που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, αντικαθίστανται, στο μέτρο του δυνατού, από λιγότερο επιβλαβείς ουσίες ή μείγματα, το ταχύτερο δυνατό.

Έλεγχος των εκπομπών για εγκαταστάσεις του Μέρους VI

75.-(1)Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), κάθε εγκατάσταση που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οφείλει-

(α) να τηρεί-

(i) τις οριακές τιμές εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων στα αέρια απόβλητα και τις οριακές τιμές διάχυτων εκπομπών, ή

(ii) τις οριακές τιμές συνολικών εκπομπών, και

(iii) τις λοιπές διατάξεις των Μερών 2 και 3 του Παραρτήματος V,

(β) να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προγράμματος μείωσης που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 5 του Παραρτήματος V, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ίση μείωση των εκπομπών, σε σύγκριση με εκείνη που επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των οριακών τιμών εκπομπής που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(2) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 97, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη της ίσης μείωσης των εκπομπών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1).

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει στην Αρμόδια Αρχή ότι σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές διάχυτων εκπομπών δεν είναι εφικτή από τεχνική και οικονομική άποψη, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει την υπέρβαση των εν λόγω οριακών τιμών εκπομπής, εφόσον ικανοποιείται ότι στην εν λόγω εγκατάσταση χρησιμοποιείται η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική και ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει ότι δεν αναμένεται να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος.

(4) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρέσει δραστηριότητες επίστρωσης που εμπίπτουν στο σημείο 8 του Πίνακα του Μέρους 2 του Παραρτήματος V, οι οποίες δεν μπορούν να επιτελεστούν υπό συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος, που εκτελούνται σε εγκατάσταση, από την υποχρέωση συμμόρφωσης των εκπομπών με τις απαιτήσεις του εδαφίου (1), εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει ότι η εν λόγω συμμόρφωση δεν είναι εφικτή από τεχνική και οικονομική άποψη και ότι στην εν λόγω εγκατάσταση χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(5) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 72 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(6) Οι εκπομπές-

(α) πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες αντιστοιχούν ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας H340, H350, H350i, H360D ή Η360F,ή

(β) αλογονούχων πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες αντιστοιχούν ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας H341 ή H351,

ελέγχονται, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό από τεχνική και οικονομική άποψη, προκειμένου να διασφαλίζεται –

(αα) ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τις σχετικές οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 4 του Παραρτήματος V, και

(ββ) η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

(7) Εγκατάσταση, στην οποία διεξάγονται δύο ή περισσότερες δραστηριότητες, η καθεμιά από τις οποίες χωριστά υπερβαίνει τα όρια του Μέρους 2 του Παραρτήματος V πρέπει -

(α) όσον αφορά τις ουσίες που προσδιορίζονται στο εδάφιο (6), να πληροί τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου για κάθε επιμέρους δραστηριότητα, και

(β) όσον αφορά οποιαδήποτε άλλη ουσία -

(i) να πληροί τις διατάξεις του εδαφίου (1) για κάθε επιμέρους δραστηριότητα, ή

(ii) οι συνολικές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από την εν λόγω εγκατάσταση να μην υπερβαίνουν εκείνες που θα προέκυπταν αν εφαρμοζόταν η υποπαράγραφος (i).

(8) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση Άδειας, η Αρμόδια Αρχή επισυνάπτει σε αυτήν κάθε απαραίτητο όρο λειτουργίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Άδειας, ώστε να λαμβάνεται κάθε ενδεικνυόμενη προφύλαξη για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων κατά τις φάσεις έναρξης και παύσης της λειτουργίας.

Παρακολούθηση των εκπομπών

76. Όσον αφορά εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες, η Αρμόδια Αρχή, κατά τη χορήγηση ή τροποποίηση Άδειας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 και 13 ή με την τροποποίηση της Άδειας δυνάμει του άρθρου 19, εξασφαλίζει ότι αυτή περιλαμβάνει κάθε απαραίτητο όρο λειτουργίας, ώστε να διενεργούνται οι μετρήσεις των εκπομπών, σύμφωνα με το Μέρος 6 του Παραρτήματος V.

Συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπής

77. Οι οριακές τιμές εκπομπής των αερίων αποβλήτων τεκμαίρεται ότι τηρούνται, εάν τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 8 του Παραρτήματος V.

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση

78.-(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή, όποτε αυτή το ζητήσει, κάθε απαραίτητη πληροφορία που αποδεικνύει κατά τρόπο ικανοποιητικό τη συμμόρφωση με-

(α) τις οριακές τιμές εκπομπής στα αέρια απόβλητα, τις οριακές τιμές διάχυτων εκπομπών και τις συνολικές οριακές τιμές εκπομπής, ή

(β) τις απαιτήσεις του προγράμματος μείωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 5 του Παραρτήματος V, ή

(γ) τις παρεκκλίσεις που εγκρίθηκαν δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 75.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορεί να περιλαμβάνουν σχέδιο διαχείρισης διαλυτών που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 7 του Παραρτήματος V.

Ουσιαστική μεταβολή υφιστάμενων εγκαταστάσεων

79.-(1)Η μεταβολή του ημερήσιου μέσου όρου της μέγιστης κατά μάζα εισροής οργανικών διαλυτών σε υφιστάμενη εγκατάσταση, σε περίπτωση που αυτή-

(α) λειτουργεί με την απόδοση για την οποία έχει σχεδιαστεί και

(β) υπό συνθήκες που δεν περιλαμβάνουν τις φάσεις έναρξης και παύσης της λειτουργίας και τις περιόδους συντήρησης του εξοπλισμού,

θεωρείται ουσιαστική, εάν έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων κατά ποσοστό που υπερβαίνει -

(αα) το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), για εγκατάσταση με δραστηριότητες που εμπίπτουν-

(i) στα κατώτατα όρια των σημείων 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ή 17 του Πίνακα του Μέρους 2 του Παραρτήματος V, ή

(ii) σε ένα από τα λοιπά σημεία του Mέρους 2 του Παραρτήματος V και με κατανάλωση διαλυτών μικρότερη των δέκα (10) τόνων ετησίως·

(ββ) το δέκα τοις εκατόν (10%) για όλες τις άλλες εγκαταστάσεις.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υφιστάμενη εγκατάσταση υφίσταται ουσιαστική μεταβολή ή εμπίπτει για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ύστερα από ουσιαστική μεταβολή της, το τμήμα της εγκατάστασης το οποίο υφίσταται την ουσιαστική μεταβολή αντιμετωπίζεται -

(α) ως νέα εγκατάσταση ή

(β) ως υφιστάμενη εγκατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές εκπομπές όλης της εγκατάστασης δεν υπερβαίνουν τις εκπομπές που θα προέκυπταν αν το τμήμα της εγκατάστασης που υφίσταται την ουσιαστική μεταβολή αντιμετωπιζόταν ως νέα εγκατάσταση.

(3) Μετά από κάθε ουσιαστική μεταβολή, η Αρμόδια Αρχή εξακριβώνει εκ νέου τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

80. Οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 36 εφαρμόζονται, όσον αφορά-

(α) κατάλογο των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και υπόκεινται σε αδειοδότηση και καταχώρηση σε μητρώο,

(β) αντίγραφο της Άδειας που χορηγείται ή ανανεώνεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 και 13 ή τροποποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19, για εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και

(γ) τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών που προβλέπεται στο άρθρο 76, τα οποία διαθέτει η Αρμόδια Αρχή.