Έλεγχος των εκπομπών για εγκαταστάσεις του Μέρους VI

75.-(1)Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), κάθε εγκατάσταση που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οφείλει-

(α) να τηρεί-

(i) τις οριακές τιμές εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων στα αέρια απόβλητα και τις οριακές τιμές διάχυτων εκπομπών, ή

(ii) τις οριακές τιμές συνολικών εκπομπών, και

(iii) τις λοιπές διατάξεις των Μερών 2 και 3 του Παραρτήματος V,

(β) να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προγράμματος μείωσης που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 5 του Παραρτήματος V, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ίση μείωση των εκπομπών, σε σύγκριση με εκείνη που επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των οριακών τιμών εκπομπής που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(2) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 97, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη της ίσης μείωσης των εκπομπών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1).

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει στην Αρμόδια Αρχή ότι σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές διάχυτων εκπομπών δεν είναι εφικτή από τεχνική και οικονομική άποψη, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει την υπέρβαση των εν λόγω οριακών τιμών εκπομπής, εφόσον ικανοποιείται ότι στην εν λόγω εγκατάσταση χρησιμοποιείται η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική και ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει ότι δεν αναμένεται να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος.

(4) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρέσει δραστηριότητες επίστρωσης που εμπίπτουν στο σημείο 8 του Πίνακα του Μέρους 2 του Παραρτήματος V, οι οποίες δεν μπορούν να επιτελεστούν υπό συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος, που εκτελούνται σε εγκατάσταση, από την υποχρέωση συμμόρφωσης των εκπομπών με τις απαιτήσεις του εδαφίου (1), εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει ότι η εν λόγω συμμόρφωση δεν είναι εφικτή από τεχνική και οικονομική άποψη και ότι στην εν λόγω εγκατάσταση χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(5) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 72 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(6) Οι εκπομπές-

(α) πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες αντιστοιχούν ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας H340, H350, H350i, H360D ή Η360F,ή

(β) αλογονούχων πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες αντιστοιχούν ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας H341 ή H351,

ελέγχονται, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό από τεχνική και οικονομική άποψη, προκειμένου να διασφαλίζεται –

(αα) ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τις σχετικές οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 4 του Παραρτήματος V, και

(ββ) η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

(7) Εγκατάσταση, στην οποία διεξάγονται δύο ή περισσότερες δραστηριότητες, η καθεμιά από τις οποίες χωριστά υπερβαίνει τα όρια του Μέρους 2 του Παραρτήματος V πρέπει -

(α) όσον αφορά τις ουσίες που προσδιορίζονται στο εδάφιο (6), να πληροί τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου για κάθε επιμέρους δραστηριότητα, και

(β) όσον αφορά οποιαδήποτε άλλη ουσία -

(i) να πληροί τις διατάξεις του εδαφίου (1) για κάθε επιμέρους δραστηριότητα, ή

(ii) οι συνολικές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από την εν λόγω εγκατάσταση να μην υπερβαίνουν εκείνες που θα προέκυπταν αν εφαρμοζόταν η υποπαράγραφος (i).

(8) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση Άδειας, η Αρμόδια Αρχή επισυνάπτει σε αυτήν κάθε απαραίτητο όρο λειτουργίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Άδειας, ώστε να λαμβάνεται κάθε ενδεικνυόμενη προφύλαξη για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων κατά τις φάσεις έναρξης και παύσης της λειτουργίας.