Παρακολούθηση των εκπομπών

76. Όσον αφορά εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες, η Αρμόδια Αρχή, κατά τη χορήγηση ή τροποποίηση Άδειας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 και 13 ή με την τροποποίηση της Άδειας δυνάμει του άρθρου 19, εξασφαλίζει ότι αυτή περιλαμβάνει κάθε απαραίτητο όρο λειτουργίας, ώστε να διενεργούνται οι μετρήσεις των εκπομπών, σύμφωνα με το Μέρος 6 του Παραρτήματος V.