Συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπής

77. Οι οριακές τιμές εκπομπής των αερίων αποβλήτων τεκμαίρεται ότι τηρούνται, εάν τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 8 του Παραρτήματος V.