Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση

78.-(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή, όποτε αυτή το ζητήσει, κάθε απαραίτητη πληροφορία που αποδεικνύει κατά τρόπο ικανοποιητικό τη συμμόρφωση με-

(α) τις οριακές τιμές εκπομπής στα αέρια απόβλητα, τις οριακές τιμές διάχυτων εκπομπών και τις συνολικές οριακές τιμές εκπομπής, ή

(β) τις απαιτήσεις του προγράμματος μείωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 5 του Παραρτήματος V, ή

(γ) τις παρεκκλίσεις που εγκρίθηκαν δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 75.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορεί να περιλαμβάνουν σχέδιο διαχείρισης διαλυτών που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 7 του Παραρτήματος V.