Ουσιαστική μεταβολή υφιστάμενων εγκαταστάσεων

79.-(1)Η μεταβολή του ημερήσιου μέσου όρου της μέγιστης κατά μάζα εισροής οργανικών διαλυτών σε υφιστάμενη εγκατάσταση, σε περίπτωση που αυτή-

(α) λειτουργεί με την απόδοση για την οποία έχει σχεδιαστεί και

(β) υπό συνθήκες που δεν περιλαμβάνουν τις φάσεις έναρξης και παύσης της λειτουργίας και τις περιόδους συντήρησης του εξοπλισμού,

θεωρείται ουσιαστική, εάν έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων κατά ποσοστό που υπερβαίνει -

(αα) το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), για εγκατάσταση με δραστηριότητες που εμπίπτουν-

(i) στα κατώτατα όρια των σημείων 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ή 17 του Πίνακα του Μέρους 2 του Παραρτήματος V, ή

(ii) σε ένα από τα λοιπά σημεία του Mέρους 2 του Παραρτήματος V και με κατανάλωση διαλυτών μικρότερη των δέκα (10) τόνων ετησίως·

(ββ) το δέκα τοις εκατόν (10%) για όλες τις άλλες εγκαταστάσεις.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υφιστάμενη εγκατάσταση υφίσταται ουσιαστική μεταβολή ή εμπίπτει για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ύστερα από ουσιαστική μεταβολή της, το τμήμα της εγκατάστασης το οποίο υφίσταται την ουσιαστική μεταβολή αντιμετωπίζεται -

(α) ως νέα εγκατάσταση ή

(β) ως υφιστάμενη εγκατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές εκπομπές όλης της εγκατάστασης δεν υπερβαίνουν τις εκπομπές που θα προέκυπταν αν το τμήμα της εγκατάστασης που υφίσταται την ουσιαστική μεταβολή αντιμετωπιζόταν ως νέα εγκατάσταση.

(3) Μετά από κάθε ουσιαστική μεταβολή, η Αρμόδια Αρχή εξακριβώνει εκ νέου τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.