Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

80. Οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 36 εφαρμόζονται, όσον αφορά-

(α) κατάλογο των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και υπόκεινται σε αδειοδότηση και καταχώρηση σε μητρώο,

(β) αντίγραφο της Άδειας που χορηγείται ή ανανεώνεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 και 13 ή τροποποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19, για εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και

(γ) τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών που προβλέπεται στο άρθρο 76, τα οποία διαθέτει η Αρμόδια Αρχή.