Πεδίο εφαρμογής του Μέρους VII του παρόντος Νόμου

81. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου.