Απαγόρευση διάθεσης αποβλήτων

82. Απαγορεύεται η διάθεση των ακόλουθων αποβλήτων σε οποιοδήποτε υδατικό σύστημα, θάλασσα ή ωκεανό:

(α) στερεών αποβλήτων,

(β) μητρικών υγρών που προέρχονται από τη φάση διήθησης μετά από την υδρόλυση του διαλύματος θειικού τιτανυλίου από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τη διεργασία θειικών ενώσεων, περιλαμβανομένων-

(i) των όξινων αποβλήτων που συνδέονται με τα εν λόγω υγρά, τα οποία περιέχουν συνολικά ελεύθερο θειικό οξύ άνω του 0,5% και διάφορα βαρέα μέταλλα, και

(ii) των μητρικών υγρών τα οποία έχουν αραιωθεί μέχρι να περιέχουν κατά ανώτατο όριο 0,5% ελεύθερο θειικό οξύ,

(γ) αποβλήτων από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τη διεργασία χλωριδίου, τα οποία περιέχουν πάνω από 0,5% ελεύθερο υδροχλωρικό οξύ και διάφορα βαρέα μέταλλα, περιλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία έχουν αραιωθεί μέχρι να περιέχουν, κατά ανώτατο όριο 0,5% ελεύθερο υδροχλωρικό οξύ, και

(δ) αλάτων διήθησης, ιλύων και υγρών αποβλήτων, τα οποία-

(i) προέρχονται από τη συμπύκνωση ή εξουδετέρωση των αποβλήτων που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), και

(ii) περιέχουν διάφορα βαρέα μέταλλα, εξαιρουμένων των αποβλήτων που έχουν υποστεί εξουδετέρωση και διήθηση ή καθίζηση και περιέχουν μόνο ίχνη βαρέων μετάλλων, τα οποία, πριν να υποστούν αραίωση, είχαν τιμή pH ανώτερη του 5,5.