ΜΕΡΟΣ VIΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Πεδίο εφαρμογής του Μέρους VII του παρόντος Νόμου

81. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου.

Απαγόρευση διάθεσης αποβλήτων

82. Απαγορεύεται η διάθεση των ακόλουθων αποβλήτων σε οποιοδήποτε υδατικό σύστημα, θάλασσα ή ωκεανό:

(α) στερεών αποβλήτων,

(β) μητρικών υγρών που προέρχονται από τη φάση διήθησης μετά από την υδρόλυση του διαλύματος θειικού τιτανυλίου από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τη διεργασία θειικών ενώσεων, περιλαμβανομένων-

(i) των όξινων αποβλήτων που συνδέονται με τα εν λόγω υγρά, τα οποία περιέχουν συνολικά ελεύθερο θειικό οξύ άνω του 0,5% και διάφορα βαρέα μέταλλα, και

(ii) των μητρικών υγρών τα οποία έχουν αραιωθεί μέχρι να περιέχουν κατά ανώτατο όριο 0,5% ελεύθερο θειικό οξύ,

(γ) αποβλήτων από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τη διεργασία χλωριδίου, τα οποία περιέχουν πάνω από 0,5% ελεύθερο υδροχλωρικό οξύ και διάφορα βαρέα μέταλλα, περιλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία έχουν αραιωθεί μέχρι να περιέχουν, κατά ανώτατο όριο 0,5% ελεύθερο υδροχλωρικό οξύ, και

(δ) αλάτων διήθησης, ιλύων και υγρών αποβλήτων, τα οποία-

(i) προέρχονται από τη συμπύκνωση ή εξουδετέρωση των αποβλήτων που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), και

(ii) περιέχουν διάφορα βαρέα μέταλλα, εξαιρουμένων των αποβλήτων που έχουν υποστεί εξουδετέρωση και διήθηση ή καθίζηση και περιέχουν μόνο ίχνη βαρέων μετάλλων, τα οποία, πριν να υποστούν αραίωση, είχαν τιμή pH ανώτερη του 5,5.

Χορήγηση ή ανανέωση Άδειας για εγκαταστάσεις του Μέρους VII

83.-(1) Κάθε εγκατάσταση που εμπίπτει στο παρόν Μέρος και υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9, υποβάλλει, πέραν των στοιχείων που απαιτούνται δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 9, και τη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση Άδειας, η Αρμόδια Αρχή επισυνάπτει σε αυτήν κάθε απαραίτητο όρο λειτουργίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Άδειας, ώστε, επιπροσθέτως των διατάξεων του άρθρου 13, να διασφαλίζεται ότι-

(α) οι εκπομπές στα νερά δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος ΙΧ,

(β) οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος ΙΧ,

(γ) παρεμποδίζονται οι εκπομπές όξινων σταγονιδίων στην ατμόσφαιρα.

3) Με τους όρους λειτουργίας που η Αρμόδια Αρχή επισυνάπτει στην Άδεια, εξασφαλίζει ότι -

(α) διενεργείται συστηματικός έλεγχος και παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 3 του Παραρτήματος ΙΧ, ώστε να εξακριβώνεται η συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας της Άδειας και τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 83·

(β) διενεργείται παρακολούθηση του εδάφους, των επιφανειακών χερσαίων νερών και των υπόγειων υδάτων, ώστε να εξακριβώνεται η συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας της Άδειας και τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 83·

(γ) υποβάλλονται σε αυτήν, τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εκπομπών, που προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β), καθώς και άλλων απαιτούμενων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για τον αποτελεσματικό έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τους όρους λειτουργίας της Άδειας της.

(4) Για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3), οι όροι λειτουργίας μπορούν να περιέχουν πληροφορίες αναφορικά με τα εξής:

(α) τις ακριβείς θέσεις και τις αποδεκτές μεθόδους δειγματοληψίας,

(β) τις αποδεκτές μεθόδους μέτρησης και ανάλυσης για κάθε παράμετρο που αναφέρεται στα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήματος ΙΧ, βάσει προτύπων CEN ή εάν δεν υπάρχουν πρότυπα CEN βάσει προτύπων ISO, εθνικών ή άλλων διεθνών προτύπων, τα οποία εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας,

(γ) τη συχνότητα με την οποία διενεργούνται δειγματοληψίες, μετρήσεις και αναλύσεις, για κάθε παράμετρο που αναφέρεται στα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήματος ΙΧ.