ΜΕΡΟΣ Χ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ξένη κατοχή

41.-(1) Πρόσωπο μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ ή μη πυροβόλου όπλου, δικαιούται να το κατέχει και να το χρησιμοποιεί, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει άδεια κατοχής επί του συγκεκριμένου όπλου, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) καθίσταται άκυρη σε περίπτωση μεταβίβασης του όπλου.

Απαγόρευση μεταποίησης

42.-(1) Απαγορεύεται η μεταποίηση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε σημείο που αλλοιώνονται ουσιωδώς τα χαρακτηριστικά του όπλου ή να μετατρέπεται σε όπλο διαφορετικής κατηγορίας από εκείνη για την οποία παραχωρήθηκε άδεια.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση απόκτησης, κατοχής, εισαγωγής ή μεταφοράς σιγαστήρων, σκοπευτικών διόπτρων, κλπ

43. (1)  Απαγορεύεται η εισαγωγή, κατασκευή, απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά σιγαστήρων ή νυκτερινών σκοπευτικών διόπτρων ή σκοπευτικών οργάνων τύπου LASER:

Νοείται ότι από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται οι σκοπευτές μέλη σκοπευτικού σωματείου, εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) Μέλος σκοπευτικού σωματείου που επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια σε σχέση με τα αντικείμενα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση και η σχετική άδεια εκδίδεται με την καταβολή τέλους είκοσι ευρώ.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσίες Δικαστηρίου όπως αποστερεί καταδικασθέν πρόσωπο από το δικαίωμα να κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο

44.-(1) Οποιοδήποτε Δικαστήριο έχει εξουσία, σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, να διατάζει όπως το καταδικασθέν πρόσωπο, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη κύρωση, μη δικαιούται να αποκτά, κατέχει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο για περίοδο την οποία το Δικαστήριο ήθελε ορίσει.

(2) Πρόσωπο του οποίου Δικαστήριο έχει αποστερήσει το δικαίωμα να αποκτά, κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο, υποχρεούται να παραδίδει στην Αστυνομία για φύλαξη οποιοδήποτε πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχό του για  τη χρονική περίοδο της στέρησης.

Ειδικές υπερασπίσεις

45. Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, στην οποία εγείρεται θέμα περί του κατά πόσον εξεδόθη οποιαδήποτε άδεια σε αυτό βάσει του παρόντος Νόμου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι ήταν κάτοχος άδειας κατά τον επίδικο χρόνο.

Διάθεση δημευθέντων όπλων

46. Οποιοδήποτε όπλο δημευθέν με βάση τον παρόντα Νόμο μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Παράδοση όπλου και καταβολή αξίας του σε ορισμένες περιπτώσεις

47.-(1) Κάθε πρόσωπο του οποίου η άδεια κατοχής, άδεια μεταφοράς, άδεια εισαγωγής, έγκριση, προσωρινής εισαγωγής, προσωρινής έγκρισης, συναίνεση, άδεια οπλοπώλη ή το πιστοποιητικό εγγραφής ανακλήθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή καθίσταται άκυρη με βάση τον παρόντα Νόμο ή του έχει αποστερηθεί το δικαίωμα κατοχής με βάση το άρθρο 44, υποχρεούται -

(α) μέσα σε δέκα μέρες από την ημερομηνία ανάκλησης ή δια του παρόντος Νόμου ακύρωσης της άδειας ή του πιστοποιητικού ή, σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού με βάση το άρθρο 48, μέσα σε είκοσι και μίας μέρες από την ημερομηνία της απόφασης του Υπουργού, ή, σε περίπτωση αποστέρησης δικαιώματος κατοχής, μέσα σε δέκα μέρες από τη σχετική απόφασή του Δικαστηρίου, να παραδώσει το σχετικό όπλο στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος καταβάλλει σ’ αυτόν την αξία του όπλου, όπως ήθελε εκτιμηθεί από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων. ή

(β) να το μεταβιβάσει σε άλλο κατάλληλο, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, πρόσωπο:

Νοείται ότι, το όπλο δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε πρόσωπο που διαμένει στην ίδια οικία με το πρόσωπο του οποίου η άδεια ανακλήθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας ή ακυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή το οποίο έχει αποστερηθεί το δικαίωμα κατοχής πυροβόλου όπλου σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος Νόμου.

(2) Η εκτιμηθείσα αξία από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων είναι δεσμευτική και τελεσίδικη και καταβάλλεται από τη Δημοκρατία. Κατά τον υπολογισμό της αξίας του όπλου, ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων δεν λαμβάνει υπ’ όψιν οποιοδήποτε τελωνειακό δασμό καταβληθέν αναφορικά με αυτό.

(3) Σε περίπτωση που όπλο δεν παραδοθεί ή μεταβιβασθεί όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), αυτό υπόκειται σε κατάσχεση.

Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού

48.-(1) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αρνείται να εκδώσει, ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια ή πιστοποιητικό ή δελτίο που αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα άρθρα 5, 7, 13, 18, 22, 23, 24, 26 και 29 ή έγκριση που αναφέρεται στα άρθρα 15 ή 17, υποχρεούται να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, για την πρόθεσή του αυτή, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της ενέργειάς του και να γνωστοποιεί τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2).

(2) Το πρόσωπο, στο οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1) έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Αρχηγού για άρνηση, ανάκληση ή τροποποίηση.

(3) Ο Υπουργός εκδίδει δεόντως αιτιολογημένη απόφαση εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία ασκήσεως της προσφυγής. Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του, ο Υπουργός καλεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε γραπτές και, εφόσον το επιθυμεί, προφορικές παραστάσεις. Ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη τις παραστάσεις αυτές.

Απώλεια, καταστροφή, παραμόρφωση άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου

49.-(1) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας με βάση τον παρόντα Νόμο, καταστραφεί, παραμορφωθεί ή απολεσθεί, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, εάν είναι ικανοποιημένος σχετικά με τους λόγους καταστροφής, παραμόρφωσης ή απώλειας της άδειας, του πιστοποιητικού ή του εγγράφου, να εκδώσει στο πρόσωπο στο οποίο η άδεια ή το πιστοποιητικό ή το έγγραφο είχε εκδοθεί, αντίγραφο της άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου, το δε αντίγραφο έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια, το αρχικό πιστοποιητικό ή το αρχικό έγγραφο.

(2) Πριν την έκδοση αντιγράφου άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταβάλλει τέλος είκοσι ευρώ.

Αρχείο πυροβόλων όπλων

49Α. Η Αστυνομία τηρεί αρχείο πυροβόλων όπλων στο οποίο καταγράφονται  τα δεδομένα των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών.

Σύνδεση πυροβόλου όπλου με τον ιδιοκτήτη του

49Β. Το αρχείο πυροβόλων όπλων τηρείται κατά τρόπο που διασφαλίζει τη σύνδεση κάθε πυροβόλου όπλου με τον ιδιοκτήτη του.

Διατήρηση δεδομένων πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών

49Γ.-(1) Το αρχείο πυροβόλων όπλων τηρείται κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα κάθε πυροβόλου όπλου και κάθε ουσιώδους συστατικού μέρους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρούνται στο σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ετών μετά την καταστροφή του εν λόγω πυροβόλου όπλου ή του ουσιώδους συστατικού μέρους του, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, δύναται να επιτρέπει πρόσβαση στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) δεδομένα, στις τελωνειακές αρχές και στην Υπηρεσία Θήρας, για περίοδο που άρχεται με την εγγραφή του πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του, μέχρι και δέκα (10) έτη μετά την καταστροφή τους.