ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

50.-(1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία να εισέρχεται χωρίς ένταλμα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή υποστατικό που δε θεωρείται κατοικία, στο οποίο έχει εύλογες υποψίες ότι κατασκευάζεται, επιδιορθώνεται, αποθηκεύεται, φυλάσσεται, κατέχεται ή διατίθεται προς πώληση πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, με σκοπό οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) την επιθεώρηση των εργαστηρίων, το χώρο κατασκευής και τον έλεγχο των εγγράφων και όλων των στοιχείων που αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(β) την επιθεώρηση και έρευνα οποιουδήποτε χώρου, μεταφορικού μέσου στο οποίο το μέλος της Αστυνομίας εύλογα πιστεύει ότι πρόσωπο μεταφέρει, κατέχει ή φυλάττει σ΄αυτό πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου.

(γ) την επιθεώρηση των έντυπων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αρχείων καθώς και κάθε στοιχείου που αφορά την συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο αναφορικά με τη διάθεση στην αγορά πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων.

(δ) την επιθεώρηση των χώρων όπου εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση πυροβόλα ή μη πυροβόλα όπλα.

(ε) την κατάσχεση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου, με το οποίο το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου εύλογα πιστεύει ότι διαπράχθηκε παράβαση ή αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο και τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι αν δεν ασκηθεί ποινική δίωξη αναφορικά με παράβαση ή αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης των πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων, τα όπλα επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους. Σε περίπτωση δε, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, εξ αμελείας ή παράλειψης της Αστυνομίας Κύπρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας καταβάλλει εύλογη αποζημίωση στον ιδιοκτήτη τους η οποία θα καθορίζεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

(στ) τη λήψη δειγμάτων.

(2) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει μέλος της Αστυνομίας Κύπρου να ασκήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Γενική ποινή

51.-(1) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του, παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι, εφόσον δεν προβλέπεται άλλη ποινή σε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε ευρώ (€42,715) ή και στις δύο αυτές ποινές και οποιαδήποτε όπλα σχετικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα κατάσχονται και δημεύονται ή καταστρέφονται με τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

(2)(α) Πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε άδεια ή πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή και το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας που του παραχωρήθηκε, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλες λίρες (£1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο δύναται, περαιτέρω, να διατάξει τη στέρηση της άδειας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

(β) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε πρόνοια των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1,700) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία Υπουργού για τροποποίηση ή αντικατάσταση των Παραρτημάτων

52.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε από τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε από τα Παραρτήματα των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά.

Εξουσία έκδοσης κανονισμών

53.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) απαγόρευση μεταφοράς εντός της Δημοκρατίας ή χρήσης πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων σε οποιαδήποτε καθοριζόμενη περιοχή από όλους ή οποιοδήποτε πρόσωπο, άσχετα εάν το πρόσωπο αυτό κατέχει άδεια με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο.

(β) καθορισμό επαγγελματικών προσόντων για την έκδοση άδειας οπλοπώλη.

(γ) καθορισμό κατάλληλου και ασφαλούς υποστατικού για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του οπλοπώλη.

(δ) καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης άδειας κατοχής, μεταφοράς ή χρήσης όπλου χρωματοσφαίρισης.

(ε) καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την άδεια κατοχής, εισαγωγής ή μεταφοράς συλλεκτικών όπλων και απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Γ7.

(στ) καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για συλλέκτες και μουσεία·

(ζ) καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για μεταφορά και αποθήκευση πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 από αδειούχο οπλοπώλη.

(3) Η έκδοση κανονισμών με βάση το παρόν άρθρο δεν αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(4) Οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.

Έκδοση διαταγμάτων για τα έντυπα αιτήσεων, πιστοποιητικών, προηγούμενων συγκαταθέσεων, εγκρίσεων ή αδειών

53Α. Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τα έντυπα που αφορούν οποιαδήποτε αίτηση, πιστοποιητικό, προηγούμενη συγκατάθεση, έγκριση ή άδεια, τα οποία καταρτίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

54.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Πυροβόλων Όπλων Νόμοι του 1974 έως 2000 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν, δυνάμει του νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εξακολουθούν να ισχύουν καθόσον αφορούν τα πυροβόλα όπλα και μη πυροβόλα όπλα και θα θεωρούνται, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως πράξεις γενόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

55. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.