ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορίες πυροβόλων όπλων

(Άρθρο 2)

 

Μέρος Ι

Κατηγορία Α

1. Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές.

2. Αυτόματα πυροβόλα όπλα.

3. Πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

4. Πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες, καθώς και βλήματα για τα πυρομαχικά αυτά.

5. Πυρομαχικά για πιστόλια και περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και τα βλήματα αυτά, εκτός από κυνηγετικά όπλα και όπλα σκοποβολής για τα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια να χρησιμοποιούν τα όπλα αυτά.

6. Αυτόματα πυροβόλα όπλα που έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα.

7. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση:

(α) βραχύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από είκοσι μία (21) βολές χωρίς επαναγέμιση, εάν-

(i) αποτελεί μέρος του εν λόγω πυροβόλου όπλου γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων · ή

(ii) στο εν λόγω πυροβόλο όπλο εισάγεται αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων·

(β) μακρύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από έντεκα (11) βολές χωρίς επαναγέμιση, εάν-

(i) αποτελεί μέρος του εν λόγω πυροβόλου όπλου γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των δέκα (10) φυσιγγίων · ή

(ii) στο εν λόγω πυροβόλο όπλο εισάγεται αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των δέκα (10) φυσιγγίων.

8. Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (δηλαδή πυροβόλα όπλα που προβλέπεται αρχικά να πυροδοτούνται από τον ώμο) των οποίων το μήκος μπορεί να μειωθεί κάτω των εξήντα εκατοστών (60cm), χωρίς απώλειες όσον αφορά τη λειτουργικότητα, με αναδιπλούμενο ή τηλεσκοπικό κοντάκι ή με κοντάκι που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία.

9. Πυροβόλο όπλο της παρούσας κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

Κατηγορία Β

1. Βραχύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα.

2. Βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με κεντρική επίκρουση.

3. Βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μικρότερου από είκοσι οκτώ εκατοστά (28cm).

4.(α) Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων με περιφερειακή επίκρουση.

(β) Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) αλλά κάτω από δώδεκα (12) φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων με κεντρική επίκρουση.

(γ) Αθλητικά μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για σκοπούς χρήσης σε αδειοδοτημένα σκοπευτήρια, των οποίων η γεμιστήρα και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) αλλά κάτω από δώδεκα (12) φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων με κεντρική επίκρουση.

5. Βραχύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που δεν παρατίθενται στην παράγραφο (α) του σημείου 7 της κατηγορίας Α.

6. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που παρατίθενται  στην παράγραφο (β) του σημείου 7 της κατηγορίας Α, των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη δεν μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια, σε περίπτωση που ο γεμιστήρας είναι αφαιρούμενος ή σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιο ότι τα εν λόγω όπλα δεν μπορεί να μετατραπούν, με συνήθη εργαλεία, σε όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια.

7. Μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60cm).

8. Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο της παρούσας κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

9. Ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για μη στρατιωτική χρήση που έχουν τη μορφή όπλου με αυτόματο μηχανισμό εκτός εκείνων που παρατίθενται στα σημεία 6, 7 ή 8 της κατηγορίας Α.

10. Αθλητικά ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για σκοπούς χρήσης σε αδειοδοτημένα σκοπευτήρια, και τα οποία είναι για μη στρατιωτική χρήση όπου έχουν τη μορφή όπλου με αυτόματο μηχανισμό εκτός εκείνων που παρατίθενται στα σημεία 6, 7 ή 8 της κατηγορίας Α.

Κατηγορία Γ

1. Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που παρατίθενται στο σημείο 7 της κατηγορίας Β.

2. Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με ραβδωτή κάννη.

3. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που παρατίθενται στην κατηγορία Α ή Β.

4. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη, των οποίων η γεμιστήρα και η θαλάμη δεν μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια.

5. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μεγαλύτερου ή ίσου των είκοσι οκτώ εκατοστών (28cm).

6. Πυροβόλο όπλο αυτής της κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

7. Πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α ή Β ή στην παρούσα κατηγορία και έχουν απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2403.

8. Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με λεία κάννη  των οποίων ο αριθμός των καννών δεν υπερβαίνει τις δύο (2) και το μήκος των καννών δεν είναι πιο μικρό από εξήντα εκατοστά (60cm) ή είκοσι τέσσερις ίντσες (24in).

Μέρος ΙΙ

1. Τηρουμένων των διατάξεων του σημείου 2 του παρόντος μέρους, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος-

«βραχύ πυροβόλο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριάντα εκατοστά (30cm) ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60cm)·

«μακρύκαννο πυροβόλο όπλο» σημαίνει οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο, αλλά δεν περιλαμβάνει τα βραχέα πυροβόλα όπλα·

«αυτόματο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη·

«ημιαυτόματο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου αυτόματα και δεν μπορεί κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη να βάλει περισσότερες από μία φορά·

«επαναληπτικό όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου με χειρισμό που συνίσταται στην εισαγωγή μέσα στην κάννη φυσιγγίου που λαμβάνεται από αποθήκη και μεταφέρεται με τη βοήθεια μηχανισμού·

«όπλο μιας βολής» σημαίνει όπλο χωρίς αποθήκη φυσιγγίων, το οποίο οπλίζεται πριν από κάθε βολή με εισαγωγή του φυσιγγίου με το χέρι στη θαλάμη ή σε χώρο που έχει προβλεφθεί σχετικά στην είσοδο της κάννης·

«πυρομαχικά διατρητικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες με μεταλλικό περίβλημα και σκληρό διατρητικό πυρήνα·

«πυρομαχικά εκρηκτικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν κρουσιφλεγή γόμωση·

«πυρομαχικά εμπρηστικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν χημικό μείγμα το οποίο αναφλέγεται κατά την επαφή με τον αέρα ή κατά την πρόσκρουση.

2. Για σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό του «πυροβόλου όπλου» δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω ορισμό εάν-

(α) έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για σφαγή ζώων ή για αλιεία με καμάκι, ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό·

(β) θεωρούνται συλλεκτικά όπλα.