ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου

(Άρθρο 18)


1. Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

«Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξιδίου προς ένα άλλο κράτος μέλος με ένα ή περισσότερα από τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία , Β ή Γ και αναφέρονται στο εν λόγω δελτίο, υπόκειται σε μία ή περισσότερες προηγούμενες αντίστοιχες άδειες του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη. Οι άδειες αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του δελτίου.

Η προαναφερόμενη προηγούμενη άδεια δεν είναι καταρχήν απαραίτητη για την πραγματοποίηση ταξιδιού, για πυροβόλο όπλο που κατατάσσεται στην κατηγορία Γ, με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες κυνηγίου ή ιστορικής αναπαράστασης, ή με πυροβόλο όπλο που κατατάσσεται στις κατηγορίες Α, Β ή Γ με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σκοποβολής, εφόσον το άτομο που ταξιδεύει, κατέχει το δελτίο πυροβόλων όπλων και μπορεί να τεκμηριώσει τους λόγους του ταξιδιού.»

2.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει ενημερώσει τα λοιπά κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, ότι η κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων που κατατάσσονται στην κατηγορία Β ή Γ απαγορεύεται ή υπόκειται σε άδεια, προστίθεται μία από τι ακόλουθες μνείες:

“Το ταξίδι προς … (όνομα του ή συγκεκριμένων κρατών) με το πυροβόλο όπλο … (προσδιορισμός του όπλου) απαγορεύεται.”

“Το ταξίδι προς … (όνομα του ή συγκεκριμένων κρατών) με το πυροβόλο όπλο … (προσδιορισμός του όπλου) υπόκειται σε άδεια.”