ΜΕΡΟΣ IΧ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ευθύνη κατόχου υποστατικού

35. Ο κάτοχος οποιασδήποτε οικίας ή υποστατικού εντός των οποίων ανευρίσκεται πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως το πρόσωπο το οποίο έχει την κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του πιο πάνω όπλου μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Υποχρέωση ασφαλούς φύλαξης όπλου

36.-(1) Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο υποχρεούται να το φυλάσσει συνεχώς σε ασφαλές μέρος και σε ασφαλή κατάσταση, να λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις με τις οποίες διασφαλίζεται ότι το όπλο δεν μπορεί να απολεσθεί ή κλαπεί ή είναι προσιτό σε οποιοδήποτε πρόσωπο μη νόμιμα δικαιούμενο να κατέχει όπλο:

Νοείται ότι, τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά τους φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να μην είναι άμεσα προσιτά στο ίδιο σημείο.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για παράβαση του εδαφίου (2), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι φύλασσε με ασφάλεια το όπλο που είχε στην κατοχή του το οποίο σχετίζεται με το ισχυριζόμενο αδίκημα.

Απαγόρευση κατοχής πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου από νεαρά πρόσωπα ή από πρόσωπα που δεν εκπλήρωσαν τους στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής υγείας

37.-(1) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών και κανένα πρόσωπο το οποίο έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, δεν έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο και σε κανένα τέτοιο πρόσωπο δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια μεταφοράς άδεια εισαγωγής ή ειδική άδεια με βάση τα άρθρα 14, 31 και 32 αντίστοιχα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η χρήση και η κατοχή οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε σκοπευτήριο, όπως αυτό ορίζεται στους περί Σκοπευτηρίων Νόμους σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών, όποτε διενεργούνται αγώνες, διαγωνισμοί ή εκγύμναση μεταξύ των μελών του σκοπευτικού σωματείου και άλλων προσώπων:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών έχουν την άδεια των γονέων τους ή τελούν υπό την καθοδήγησή τους ή υπό την καθοδήγηση ενήλικου κατόχου έγκυρης άδειας οπλοφορίας.

Εξουσίες αστυνομικών

38.-(1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να απαιτήσει από οποιοδήποτε κάτοχο άδειας ή πιστοποιητικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών όπως προσκομίσει σ’ αυτόν για επιθεώρηση τη σχετική άδεια και το όπλο σε σχέση προς το οποίο υφίσταται η άδεια και εάν το πιο πάνω πρόσωπο παραλείψει ή αρνηθεί να πράξει τούτο, το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία, χωρίς ένταλμα, να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό εκτός της κατοικίας και να διενεργήσει έρευνα και να κατάσχει το όπλο.

(2) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραλείπει ή αρνείται να παρουσιάσει για επιθεώρηση οποιαδήποτε άδεια ή όπλο όποτε κληθεί να πράξει τούτο με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ή

(β) φέρει ένσταση σε έρευνα ή παρεμποδίζει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, το οποίο ενεργεί με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1),

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απώλεια ή καταστροφή πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου

39.-(1) Όταν απολεσθεί ή καταστραφεί πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου, το πρόσωπο αυτό ειδοποιεί αμέσως, γραπτώς, τον υπεύθυνο του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού σχετικά με την απώλεια ή καταστροφή και, σε περίπτωση καταστροφής, παρουσιάζει και παραδίδει σε αυτόν το καταστραμμένο όπλο.

(2) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραλείπει να ειδοποιήσει γραπτώς τον υπεύθυνο του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού για την απώλεια ή καταστροφή του όπλου ή να παρουσιάσει και παραδώσει σε αυτόν καταστραμμένο όπλο, ή

(β) δίδει οποιαδήποτε ψευδή πληροφορία για δήθεν απώλεια ή καταστροφή του όπλου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 500 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κατάθεση πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων στον Αστυνομικό Διευθυντή

40.-(1) Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, για το οποίο εκδόθηκε πιστοποιητικό εγγραφής, και δεν επιθυμεί να αποκτήσει άδεια κατοχής, δικαιούται να το καταθέσει ατελώς για περίοδο μη υπερβαίνουσα το ένα έτος στον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας στην οποία το πρόσωπο διαμένει και, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο αυτή, δικαιούται να το αποσύρει με την προσκόμιση άδειας κατοχής, άδειας μεταφοράς ή άδειας εξαγωγής ή για σκοπούς μεταβίβασής του με βάση το άρθρο 27.

(2) (α) Εάν μετά την πάροδο της ετήσιας περιόδου, πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι ακόμη κατατεθειμένο, αυτό υπόκειται στην πιο κάτω μεταχείριση:

(i) στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή καταθέτη του και στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του θα επιδίδεται ειδοποίηση πώλησης κατατεθειμένου όπλου από τον Αστυνομικό Διευθυντή της οικείας επαρχίας.

(ii) εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία της ειδοποίησης, το όπλο είναι ακόμη κατατεθειμένο, ο Αστυνομικός Διευθυντής προβαίνει στην δια δημοσίου πλειστηριασμού πώλησή του, η οποία διενεργείται σε ημερομηνία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(iii) το προκύπτον από την πώληση ποσό, αφού αφαιρεθούν όλα τα νόμιμα έξοδα, τα οποία διενεργήθηκαν για την πώληση, ανήκει στον ιδιοκτήτη του όπλου.

(β) Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει εξουσία μεταβίβασης της κυριότητας του όπλου στον αγοραστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του ιδιοκτήτη να πράξει τούτο.

(3) Ο Αστυνομικός Διευθυντής δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε όπλου, το οποίο κατατέθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η ζημιά, απώλεια ή καταστροφή οφείλεται σε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη του Αστυνομικού Διευθυντή.

Απόκτηση συλλεκτικού όπλου από μουσεία και συλλέκτες

40Α. Ο Αρχηγός Αστυνομίας επιτρέπει σε μουσεία και σε συλλέκτες να αποκτούν συλλεκτικά όπλα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, όπως αυτές καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53:

Νοείται ότι, το μουσείο και ο εγκεκριμένος συλλέκτης διατηρεί μητρώο όλων των συλλεκτικών πυροβόλων όπλων που έχει στην κατοχή του, το οποίο τυγχάνει ελέγχου από μέλος της Αστυνομίας.