ΜΕΡΟΣ VIIΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Απαγόρευση εισαγωγής πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων χωρίς άδεια

29.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να -

(α) εισάγει πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο ή συλλεκτικό όπλο ή απενεργοποιημένο πυροβόλο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 31 ή ειδικής άδειας η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 32.

(β) εισάγει οποιοδήποτε μηχανισμό, συσκευή ή αντικείμενο, το οποίο με ωστική δύναμη, που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπο ή βλάβη σε πράγμα ή περιουσία ή να προκαλέσει πυρκαγιά, περιλαμβανομένων φλογοβόλου, και ηλεκτροφόρου ροπάλου, και περιλαμβάνει τα εξαρτήματα αυτών.

(γ) εισάγει οποιοδήποτε συλλεκτικό όπλο ή απενεργοποιημένο πυροβόλο εκτός αν είναι κάτοχος άδειας εισαγωγής.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει ειδική άδεια για προσωρινή εισαγωγή ή μεταφορά αναφερόμενου στο εδάφιο (1) όπλου ή αντικειμένου για σκοπούς παραγωγής ταινιών.

(3) Επιτρέπεται η εισαγωγή όπλου, για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια κατοχής και εξάχθηκε προσωπικά από τον αδειούχο ή για σκοπούς επισκευής, σε περίπτωση που το εν λόγω όπλο επανεισάγεται από τον αδειούχο ή για παράδοση σε αυτόν στη Δημοκρατία.

(4) Πρόσωπο, που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να περιορίζει την εισαγωγή όπλων

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 31, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θέτει, για ορισμένη χρονική περίοδο και για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, περιορισμούς στην εισαγωγή πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων ή στον αριθμό των εισηχθησομένων όπλων. Κατά την ορισμένη χρονική περίοδο στην οποία ισχύει τέτοιος περιορισμός, οποιαδήποτε άδεια εισαγωγής ή έγκριση προσωρινής εισαγωγής είναι άκυρη στην έκταση που είναι ασύμβατη με τέτοιο περιορισμό.

Άδεια εισαγωγής

31.-(1)  Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει, υπό τέτοιους όρους, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο, άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 ή μη πυροβόλου ή συλλεκτικού ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, και προτίθεται να το εισαγάγει για δική του χρήση:

Νοείται ότι, άδεια εισαγωγής, απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου δύναται να εκδοθεί και σε νομικό πρόσωπο, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία και έχει την έδρα των εργασιών του στη Δημοκρατία.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εισάξει πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, δύναται να υποβάλει αίτηση στον Αρχηγός Αστυνομίας.

(3) Η άδεια εισαγωγής ισχύει για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία σε οποιοδήποτε χρόνο, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός προς τον κάτοχο της άδειας, να ανακαλέσει άδεια εισαγωγής.

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια εισαγωγής -

(α) δεν εκδίδει τη σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει -

(i) τέλος σαράντα ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά πυροβόλο όπλο.

(ii) τέλος δεκαπέντε ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά αεροβόλο που αναφέρεται στο άρθρο 23.

(β) εκδίδει τη σχετική άδεια χωρίς την καταβολή από τον αιτητή οποιουδήποτε τέλους, σε περίπτωση που η άδεια αφορά συλλεκτικό ή απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο ή όπλο που αναφέρεται στο άρθρο 24.

Εισαγωγή από επισκέπτες

32.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να εκδίδει ειδική άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε επισκέπτη πολίτης τρίτης χώρας, της οποίας η ισχύς δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, για δική του χρήση, με τέτοιους όρους όπως ο Διευθυντής ήθελε κρίνει σκόπιμο.

(2) Πριν από την έκδοση άδειας με βάση το εδάφιο (1), ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων εξασφαλίζει από τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη πολίτη τρίτης χώρας ενυπόγραφη δήλωση ότι το όπλο εισάγεται για δική του χρήση.

Υποχρέωση εγγραφής

33.-(1) Εξαιρουμένων πολιτών κρατών μελών που κατέχουν Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου και των προσώπων που έχουν σχετική άδεια ή έγκριση με βάση τα άρθρα 7, 15, 17 και 29(2) και (3), πρόσωπο το οποίο μεταφέρει στη Δημοκρατία ή αγοράζει ή αποκτά εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο, μη πυροβόλο όπλο ή απενεργοποιημένο ή μη απενεργοποιημένο συλλεκτικό όπλο, υποχρεούται όπως, εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της άφιξης του όπλου στη Δημοκρατία ή από τη στιγμή απόκτησης ή αγοράς του, αποταθεί στον Αστυνομικό Διευθυντή οποιασδήποτε Επαρχίας, για την επιθεώρηση και εγγραφή του όπλου, με την προσκόμιση της άδειας εισαγωγής ή άδειας μεταφοράς του όπλου ανάλογα με την περίπτωση, και αφού καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ, εκδίδεται στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής:

Νοείται ότι, στην περίπτωση μεταφοράς στη Δημοκρατία ή αγοράς ή απόκτησης εντός της Δημοκρατίας απενεργοποιημένου ή μη απενεργοποιημένου συλλεκτικού όπλου από νομικό πρόσωπο, την πιο πάνω υποχρέωση έχει το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να ανακαλεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής, με γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχο του. Σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να επιστρέψει το όπλο αμέσως στον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Έλεγχος από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων

34. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει, κατά την κρίση του, ότι τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα πυροβόλα όπλα ή μη πυροβόλα όπλα συνοδεύονται με τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με το άρθρο 29, ανάλογα με την περίπτωση.