ΜΕΡΟΣ II ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Αποστολή σε κράτη μέλη και διάθεση στην αγορά ζώων και ζωικών προϊόντων

4.—(1) Το παρόν Μέρος του Νόμου εφαρμόζεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στη διάθεση στην εγχώρια αγορά ζώων και ζωικών προϊόντων.

(2) Κανένας δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος ή να διαθέτει στην εγχώρια αγορά οποιοδήποτε ζώο ή ζώα ή αποστολές ζώων ή ζωικών προϊόντων, εκτός εάν τηρούνται για κάθε ζώο ή ζωικό προϊόν ή αποστολή, ανάλογα, τα πιο κάτω:

(α) Συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και ικανοποιούν τους υγειονομικούς όρους και τις κτηνιατρικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην κτηνιατρική νομοθεσία και στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, που να καλύπτει το συγκεκριμένο κτηνιατρικό θέμα, ο αποστολέας οφείλει να πληροί τις κτηνιατρικές απαιτήσεις αποστολής που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού·

(β) συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά όπως καθορίζεται στα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου και στην κτηνιατρική νομοθεσία·

(γ) πληρούνται οποιεσδήποτε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού, όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, που έχουν αναγνωρισθεί με ειδική απόφαση της Επιτροπής·

(δ) δεν προέρχονται από περιοχή, επιχείρηση, κέντρο συγκέντρωσης ή οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο έχουν επιβληθεί περιορισμοί ή άλλα μέτρα αυτοπροστασίας, βάσει της κτηνιατρικής νομοθεσίας, λόγω της υποψίας ύπαρξης ή της εκδήλωσης ζωικής ασθένειας.

(3) Εάν ο επίσημος κτηνίατρος, κατά τους ελέγχους που διενεργεί στον τόπο προέλευσης, διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται με ειδοποίηση η οποία επιδίδεται στον αποστολέα, αντιπρόσωπο του ή τον υπεύθυνο για την αποστολή, να απαγορεύσει την αποστολή τους προς κράτος μέλος και να απαιτήσει από το εν λόγω πρόσωπο, να μεταφέρει τα ζώα και ζωικά προϊόντα σε τέτοιο χώρο και να λάβει τέτοια μέτρα, όπως θα καθορίζεται στην ειδοποίηση.

(4) Στη περίπτωση που μετά από την επίδοση της ειδοποίησης ο αποστολέας δεν συμμορφώνεται με τους όρους αυτής, δύναται να κατασχέσει ή να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τέτοια κατάσχεση.

Εισαγωγή και διάθεση στην αγορά

5.—(1) Η εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων στο έδαφος της Δημοκρατίας από κράτη μέλη, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την κτηνιατρική νομοθεσία που ρυθμίζει ειδικά το θέμα. Κάθε αποστολή που προέρχεται από κράτος μέλος πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και να πληροί την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία και τις τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις που εγκρίνονται για τη Δημοκρατία, με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να εισάγει από ένα κράτος μέλος και να διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα ή ζωικά προϊόντα, εκτός κι αν συμμορφώνεται με τις κτηνιατρικές απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Εάν ζώο ή αποστολές ζώων εισάγονται για σφαγή, ο εισαγωγέας οφείλει να προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, ώστε το ζώο ή τα ζώα να σφαγούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν τα ζώα δεν σφαγούν αμέσως, ο επίσημος κτηνίατρος, δύναται με ειδοποίηση που επιδίδεται στον εισαγωγέα, να διατάξει τον εισαγωγέα να προχωρήσει στην άμεση σφαγή των ζώων.

(4) Στη περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ειδοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3), ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατάσχεση των ζώων.

Μεταφορά

6.—(1) Κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει ζώα ή ζωικά προϊόντα από τη Δημοκρατία προς άλλο κράτος μέλος ή από άλλο κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία, εκτός εάν το ζώο ή τα ζωικά προϊόντα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα, που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο και από Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή αντίστοιχα ανάλογα πιστοποιητικά ή έγγραφα που συνάδουν με την σχετική κτηνιατρική νομοθεσία και την αντίστοιχη κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν παραδίδει ζώο ή ζωικό προϊόν σε διεύθυνση άλλη από αυτή που αναφέρεται στα σχετικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που συνοδεύουν απαραίτητα την αποστολή. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να επιδώσει ειδοποίηση στο πρόσωπο το οποίο φέρεται να είναι υπεύθυνο για τα ζώα ή ζωικά προϊόντα, διατάσσοντάς το να τα μεταφέρει με δικά του έξοδα στη διεύθυνση που προσδιορίζεται στα σχετικά έγγραφα της αποστολής.

(3) Σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τους όρους της ειδοποίησης που επιδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατάσχεση των ζώων και ζωικών προϊόντων.

Μητρώο εμπόρων

7.—(1) Κανένας έμπορος δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος και να εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εκτός κι εάν έχει εγγραφεί, τηρουμένου του άρθρου 9, ως έμπορος που δραστηριοποιείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, στο μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο όλων των εμπόρων που αποστέλλουν ζώα και ζωικά προϊόντα σε κράτη μέλη και γενικά όλων των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Με την εγγραφή κάθε εμπόρου στο μητρώο, η Αρμόδια Αρχή του χορηγεί αριθμό μητρώου και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Μητρώο επιχειρήσεων

8.—(1) Καμία επιχείρηση δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος και να εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εκτός κι εάν έχει εγγραφεί, τηρουμένου του άρθρου 9, ως επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, στο μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο όλων των επιχειρήσεων που αποστέλλουν ζώα και ζωικά προϊόντα σε κράτη μέλη και γενικά όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με το εδάφιο (1):

Νοείται ότι οι εκμεταλλεύσεις και οι εγκαταστάσεις και τα κέντρα γενετικού υλικού, εγγράφονται, αντίστοιχα, σε ξεχωριστές μερίδες του μητρώου.

(3) Με την εγγραφή κάθε επιχείρησης στο μητρώο, η Αρμόδια Αρχή της χορηγεί αριθμό μητρώου και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Αίτηση για εγγραφή στα μητρώα

9.—(1) Για την εγγραφή στα μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο γραπτή αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο της επιχείρησης ή τον έμπορο, αντίστοιχα, και απευθύνεται προς το Διευθυντή.

(2) Μόνο επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα με βάση τη λοιπή κτηνιατρική νομοθεσία, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο.

(3) Στην αίτηση πρέπει-

(α) Να παρέχονται πλήρη στοιχεία σχετικά με-

(i) το όνομα ή την επωνυμία του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(ii) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νόμιμου εκπρόσωπου του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(iii) την έδρα και διεύθυνση του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(iν) τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του εμπόρου ή της επιχείρησης, και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο για την πλήρη καταγραφή τους,

(β) να προσδιορίζονται τα υποστατικά, οι τεχνικές εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και οι άλλοι χώροι που χρησιμοποιεί ο έμπορος ή η επιχείρηση, τα οποία πρέπει να πληρούν τις εξειδικευμένες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας, και

(γ) να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες, και ειδικά στην περίπτωση της επιχείρησης από θεωρημένο αντίγραφο της έγκρισης λειτουργίας της ή εγγραφής της που δίδεται ή εγκρίνεται βάσει της κτηνιατρικής νομοθεσίας:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει επιθεωρήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τους όρους εγγραφής τους στο μητρώο, και ειδικά ότι πληρούν τις διατάξεις των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3Α) Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί την εγγραφή της επιχείρησης στο μητρώο εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών δεν θεωρείται ότι η επιχείρηση έχει καταχωριστεί στο μητρώο και δεν επιτρέπεται η εμπορία ζωικών προϊόντων από αυτή.

(4) Η εγγραφή στα μητρώα γίνεται εφόσον ο Διευθυντής ικανοποιηθεί, με βάση τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες, ότι συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται, στον παρόντα Νόμο.

(5) Έμπορος ή επιχείρηση διαγράφεται από το αντίστοιχο μητρώο, για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 10, από το Διευθυντή με σχετική γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε χρόνο.

Διαγραφή από τα Μητρώα

10.—(1) Ο Διευθυντής, τηρουμένου του εδαφίου (2), διαγράφει οποιοδήποτε έμπορο ή επιχείρηση από το αντίστοιχο μητρώο, για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) αν η εγγραφή έχει εξασφαλισθεί με δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του δικαιούχου·

(γ) αν ο εγγεγραμμένος στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 7 έμπορος ή ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος εγγεγραμμένης στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8, επιχείρησης, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπουν να συμμορφωθούν ή επιτρέπουν ή ανέχονται με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που επιβάλλεται με βάσει τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού.

(2) Ο Διευθυντής προειδοποιεί περί της προθέσεως διαγραφής με ειδοποίηση, η οποία αναφέρει τους λόγους της ενδεχόμενης διαγραφής και παρέχει το δικαίωμα στον έμπορο ή την επιχείρηση να εκθέσει τις απόψεις του, εντός δέκα ημερών από την ημέρα επίδοσης της εν λόγω ειδοποίησης. Ο Διευθυντής επανεξετάζει το ενδεχόμενο διαγραφής λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του εμπόρου ή της επιχείρησης.

Υποχρέωση τήρησης αρχείων

11.—(1) Κάθε έμπορος εγγεγραμμένος στο μητρώο υποχρεούται να τηρεί αρχείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλων των παραδόσεων και παραλαβών ζώων και ζωικών προϊόντων, και στη περίπτωση που μία αποστολή μοιράζεται ή διασπάται ή προστίθεται ή αναμιγνύεται με άλλες, οφείλει να τηρεί στοιχεία και για τους διαφορετικούς τελικούς προορισμούς των ζώων και ζωικών προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται για δώδεκα τουλάχιστο μήνες από την άφιξη της κάθε αποστολής.

(2) Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να καταγράφεται κάθε κίνηση ζώων ή ζωικών προϊόντων από και προς αυτή. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται για δώδεκα τουλάχιστο μήνες από την άφιξη της κάθε αποστολής.

Έλεγχος στον τόπο προορισμού

12.—(1) Ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει στον τόπο προορισμού, δειγματοληπτικά και χωρίς διακρίσεις, τα ζώα και ζωικά προϊόντα που εισάγονται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, ώστε να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όλοι οι όροι των σχετικών προνοιών του παρόντος Νόμου, τω δυνάμει αυτού εκδοθέντων Διαταγμάτων και της κτηνιατρικής νομοθεσίας τηρούνται.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος δύναται, οπουδήποτε και κατά οποιοδήποτε χρόνο, να διενεργεί κτηνιατρικούς ελέγχους, σε όλα τα ζώα και ζωικά προϊόντα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος καθώς και σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, ειδικά δε, εάν έχει πληροφορίες ότι ενδεχομένως υπάρχει παραβίαση των προνοιών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Διαταγμάτων.

(3) Οι εξουσίες του επίσημου κτηνίατρου, που προβλέπονται στο άρθρο 31, και οι κτηνιατρικοί έλεγχοι ασκούνται, δυνάμει του παρόντος άρθρου, από τη στιγμή εισόδου των ζώων και ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, μέχρι την άφιξη τους στον τελικό προορισμό τους.

Υποχρεώσει; σχετικές με την άφιξη παρτίδας

13.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν παραλαμβάνει και δεν αποδέχεται ζώο ή αποστολές ζώων ή ζωικών προϊόντων εξαιρουμένων των καταχωρημένων, όπως προβλέπεται στον περί της Βελτίωσης των Ζώων Νόμο του 2001, ίππων, εκτός εάν ο εισαγωγέας ή ο αποστολέας έχουν ειδοποιήσει γραπτώς, την Αρμόδια Αρχή, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες προηγουμένως, για τον αριθμό, το είδος, το κράτος μέλος προέλευσης, την υπολογισμένη ώρα άφιξης και τον τελικό προορισμό της παρτίδας.

(2) Ο παραλήπτης των αποστολών ζώων και ζωικών προϊόντων οφείλει να φυλάσσει όλα τα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους.

Διόρθωση πιστοποιητικών

14.—(1) Στην περίπτωση που παρατηρούνται παραλείψεις στα έγγραφα και πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα, ο επίσημος κτηνίατρος δε διατάσσει την επιστροφή των ζώων ή ζωικών προϊόντων, χωρίς προηγουμένως να δώσει την ευκαιρία στον ιδιοκτήτη ή αποστολέα από κράτος μέλος ή τον εισαγωγέα ή το άτομο που φέρεται ως υπεύθυνο για αυτά να επανορθώσει, επιδίδοντάς του σχετική ειδοποίηση με την οποία του ζητά να προσκομίσει τα σωστά έγγραφα εντός περιόδου επτά ημερών και παράλληλα δύναται να περιορίσει τα ζώα ή προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτή.

(2) Στην περίπτωση που το πρόσωπο που φέρεται ως υπεύθυνο, δε συμμορφωθεί με την υπό του εδαφίου (1) προβλεπόμενη ειδοποίηση, ο επίσημος κτηνίατρος, δύναται να διατάξει την κατάσχεση των ζώων και των ζωικών προϊόντων με τους όρους που αυτή προσδιορίζει.

Αποστολές που δεν πληρούν τους όρους εισαγωγής από κράτη μέλη και διάθεσης στην εγχώρια αγορά

15.—(1) Εάν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώσει ή έχει υποψίες παρουσίας, σε ζώα ή τα ζωικά προϊόντα που έχουν εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος, παραγόντων υπεύθυνων για ασθένειες ή ζωονόσους ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που είναι δυνατό να προκαλέσει ζημία σε ζώα ή ανθρώπους ή ότι τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα προέρχονται από περιοχή μολυσμένη από επιζωοτική ασθένεια, δύναται να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή αποστολέα ή εισαγωγέα ή το πρόσωπο που φέρεται ως υπεύθυνο, με γραπτή ειδοποίησή του-

(α) Να κατακρατήσει τα εισαχθέντα ζώα και ζωικά προϊόντα και στην περίπτωση αυτή να τα περιορίσει και να αποτρέψει την επαφή τους με άλλα ζώα ή ζωικά προϊόντα, σε χώρο που προσδιορίζεται στην ειδοποίηση και να λάβει επιπρόσθετα, οποιαδήποτε άλλα μέτρα κρίνονται αναγκαία, με σκοπό να αποφευχθεί η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας οποιασδήποτε ασθένειας, ή

(β) να σφάξει τα ζώα του αμέσως, ή να τα σφάξει και να τα καταστρέψει ή στην περίπτωση ζωικών προϊόντων να τα καταστρέψει όπως καθορίζεται στην ειδοποίηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν ο επίσημος κτηνίατρος γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι σε ζώο ή ζωικό προϊόν δεν έχουν διενεργηθεί οι κτηνιατρικοί έλεγχοι και δεν πληρούνται γενικά οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται εάν οι υγειονομικές συνθήκες και οι συνθήκες ευημερίας των ζώων το επιτρέπουν, να δώσει στον ιδιοκτήτη ή αποστολέα ή εισαγωγέα ειδοποίηση με την οποία να του προσφέρονται οι εξής επιλογές:

(α) Εάν η αιτία της μη συμμόρφωσης είναι η παρουσία καταλοίπων πέρα του επιτρεπόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι πρόνοιες της ειδικής κτηνιατρικής νομοθεσίας και στην περίπτωση που δε γίνεται τέτοια μείωση να λάβει τα μέτρα που προνοούνται στην εν λόγω νομοθεσία,

(β) να σφάξει τα ζώα ή να καταστρέψει τα ζωικά προϊόντα σύμφωνα με τις πρόνοιες και υπό τους όρους που προσδιορίζονται στην κτηνιατρική νομοθεσία,

(γ) να επιστρέψει τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα στο κράτος μέλος προέλευσης, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους αποστολής, αφού επιδοθεί προηγουμένως σχετική ειδοποίηση προς κάθε κράτος μέλος, από το οποίο το φορτίο θα περάσει υπό διαμετακόμιση.

Προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής από κράτος μέλος

16.—(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή κατ' επανάληψη διαπιστώσει κατά την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων που διεξάγονται, ότι σε σχέση με αποστολές που προέρχονται από κράτος μέλος δεν τηρούνται πρόνοιες της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι, μετά την ενημέρωση που γίνεται με βάση το εδάφιο (1), δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, από το κράτος μέλος αποστολής ή ότι είναι ανεπαρκή, ενημερώνει περί αυτού την Επιτροπή, η οποία ζητά τη γνώμη ενός ή περισσότερων κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων, που διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, και εάν κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, να απαγορεύσει προσωρινά την εισαγωγή στο έδαφος της Δημοκρατίας, ζώων και ζωικών προϊόντων που προέρχονται από το κράτος μέλος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), κοινοποιώντας και ενημερώνοντας πάραυτα την Επιτροπή και σε συνεννόηση με αυτή.

Υποχρέωση συνεργασίας της Αρμόδιας Αρχής με κράτη μέλη

17. Εάν η αρμόδια υπηρεσία κράτους μέλους προορισμού ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή, ότι διαπιστώνει κατ' επανάληψη ότι σε αποστολές που προέρχονται από τη Δημοκρατία δεν τηρούνται οι διατάξεις της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διερευνήσει το ζήτημα και να κοινοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω κράτους μέλους, τις αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνει επί τούτου, καθώς και την αιτιολόγησή τους. Εάν δε, κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35.