ΜΕΡΟΣ III ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Εισαγωγές από τρίτες χώρες

18. Το παρόν μέρος εφαρμόζεται σε σχέση με ζώα και ζωικά προϊόντα που εισάγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας-

(α) Από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, ή

(β) από άλλο κράτος μέλος στην περίπτωση που τα ζώα ή ζωικά προϊόντα προέρχονται από τρίτη χώρα και το εν λόγω κράτος μέλος δεν άσκησε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία για τη θέση του εν λόγω ζώου ή προϊόντος σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όροι εισαγωγής από τρίτες χώρες

19.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ζώα ή ζωικά προϊόντα-

(α) Είτε για να διατεθούν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στη Δημοκρατία, είτε για να επανεξαχθούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός κι αν πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) είτε για επανεξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, σε τρίτη χώρα, εκτός εάν η διαμετακόμιση αυτή έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Διευθυντή,

χωρίς να-

(αα) προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών και από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις των τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 20,

(ββ) έχουν υποβληθεί στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γγ) εισέλθουν μέσω Συνοριακού Σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 21.

(2) Εάν ζώο ή ζώα εισάγονται για σφαγή, ο εισαγωγέας διασφαλίζει ότι η σφαγή λαμβάνει χώρα πάραυτα, και εάν η σφαγή δε γίνει αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται με ειδοποίηση, η οποία επιδίδεται στον εισαγωγέα, να διατάξει τη σφαγή τους, με καθορισμένο σε αυτή τρόπο.

Κατάλογοι τρίτων χωρών από όπου είναι δυνατή η εισαγωγή

20.—(1) Ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται, τηρουμένου του εδαφίου (2), να εισάγονται μόνο από τις τρίτες χώρες ή τα τμήματά τους που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(2) Ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται, τηρουμένου του εδαφίου (1) να εισάγονται μόνο από τις εγκεκριμένες ή εγγεγραμμένες από τις αρχές των τρίτων χωρών, επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή, και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις περιπτώσεις όπου τέτοιος κατάλογος τηρείται για τη σχετική με την επιχείρηση και το είδος της επιχείρησης δραστηριότητα.

Συνοριακοί Σταθμοί Ελέγχου

21.—(1) Κανένας δεν εισάγει ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδες ζώων ή ζωικών προϊόντων από τρίτες χώρες, τηρουμένου του άρθρου 20, εκτός κι αν αυτά παρουσιάζονται στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, στους καθορισμένους χώρους στο λιμένα ή αερολιμένα, όπου το προϊόν φτάνει με σκοπό να διεξαχθούν όλοι οι νενομισμένοι έλεγχοι.

(2) Ο Διευθυντής με γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 30, καθορίζει τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου που λειτουργούν σε σημεία εισόδου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο στη Δημοκρατία. Η λειτουργία και η οργάνωση των εν λόγω Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου διέπεται από Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται κατά την άφιξή τους να τοποθετηθούν σε άλλο χώρο που καθορίζεται για σκοπούς διενέργειας των ελέγχων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή, η οποία γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο Διευθυντής ορίζει επίσημους κτηνίατρους, για να ασκούν καθήκοντα υπεύθυνου κτηνιάτρου στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής.

(4) Ο επίσημος κτηνίατρος, που ορίζεται να ασκεί καθήκοντα υπεύθυνου του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με το εδάφιο (3), ενεργεί με δική του ευθύνη και κρίση και αναλαμβάνει την πραγματική ευθύνη των ελέγχων.

(5) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εισόδου ζώου ή ζώικου προϊόντος ή παρτίδων ζώων ή ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.

Είσοδος από σημείο εκτός του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου

22.—(1) Οι τελωνειακές αρχές, στα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία τα οποία δε διαθέτουν Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου, σε περίπτωση εισαγωγής ζώων ή ζωικών προϊόντων, οφείλουν να-

(α) Ενημερώνουν πάραυτα τον επαρχιακό κτηνιατρικό λειτουργό υπό την ευθύνη του οποίου βρίσκεται γεωγραφικά, το σημείο εισόδου,

(β) κατακρατήσουν τα ζώα ή ζωικά προϊοντα αναμένοντας την απόφαση του επαρχιακού κτηνιατρικού λειτουργού, και

(γ) μην επιτρέψουν την έξοδο ζώων ή ζωικών προϊόντων από το σημείο εισόδου, εκτός εάν η έξοδος έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς προς τούτο, από τον επαρχιακό κτηνιατρικό λειτουργό.

(2) Σε περίπτωση εισαγωγής ζώων ή ζωικών προϊόντων μέσω σημείου εισόδου όπου δε λειτουργεί Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου ή χώρος εγκεκριμένος για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων για το συγκεκριμένο ζώο ή προϊόν, ο επαρχιακός κτηνιατρικός λειτουργός υπό την ευθύνη του οποίου βρίσκεται το σημείο εισόδου, δύναται αξιολογώντας την επικινδυνότητα της κατάστασης για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία με γραπτή ειδοποίηση, να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο για το φορτίο-

(α) Την καταστροφή ή τη σφαγή των ζώων, ή

(β) την επανεξαγωγή, ή

(γ) τη μετακίνηση των ζώων ή της παρτίδας ζώων ή ζωικών προϊόντων υπό τελωνειακή δέσμευση και την παρουσίασή της στον πλησιέστερο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου ή χώρο εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Αρμόδιας Αρχής και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να καταστρέψει τα ζώα ή ζωικά προϊόντα.

(3) Στην περίπτωση που το πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τους όρους της ειδοποίησης, που προβλέπονται στο εδάφιο (2), ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να διατάξει την καταστροφή των ζωικών προϊόντων ή τη σφαγή των ζώων. Η Αρμόδια Αρχή δικαιούται να ανακτήσει τα έξοδα καταστροφής ή σφαγής που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

Υποχρέωση ειδοποίησης

23. Οποιοσδήποτε προτίθεται να εισάξει ζώο ή ζωικό προϊόν οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς για την πρόθεσή του αυτή το Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου στο λιμένα ή αερολιμένα στον οποίο συγκεκριμένα πρόκειται να φθάσει το ζώο ή το προϊόν, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες προτού λάβει χώρα τέτοια άφιξη και οφείλει στην ειδοποίησή του να αναφέρει-

(α) Στην περίπτωση ζώων, τον αριθμό, το είδος, τη χώρα προέλευσης και την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου,

(β) στην περίπτωση ζωικών προϊόντων, την ποσότητα, τον τύπο, τη χώρα προέλευσης και την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου.

Έξοδος από Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου

24.—(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να μετακινήσει ζώο ή ζωικό προϊόν από-

(α) Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου, ή

(β) το χώρο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 και 30, ή

(γ) τις τελωνειακές αποθήκες αποταμίευσης, όπου φυλάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, ή

(δ) στην περίπτωση ζώων, το κέντρο ή τις εγκαταστάσεις απομόνωσης, εκτός και αν έχει εγκριθεί η μετακίνηση αυτή από τον επίσημο κτηνίατρο του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου με πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι όλοι οι νενομισμένοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και οποιασδήποτε άλλης σχετικής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος κατά το χρόνο άφιξης αποστολής ζώων ή ζωικών προϊόντων, η οποία πρόκειται να καταλήξει σε διαφορετικούς προορισμούς, εκδίδει πιστοποιημένα γνήσια αντίγραφα του πρωτότυπου εγγράφου που συνοδεύει την παρτίδα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθούν κάθε τμήμα της αρχικής αποστολής μέχρι τον τελικό τους προορισμό.

(3) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ως πρωτότυπο το αντίγραφο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

Παρτίδες που δεν πληρούν τους όρους εισαγωγής

25.—(1) Όταν από τους ελέγχους που διενεργούνται στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου προκύπτει ότι τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα δεν πληρούν τούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων ή η δημόσια υγεία ο επίσημος κτηνίατρος με ειδοποίησή του, την οποία επιδίδει στον εισαγωγέα, απαιτεί από το πρόσωπο αυτό, εντός της καθοριζόμενης σε αυτή εύλογης προθεσμίας-

(α) Στην περίπτωση ζώων να-

(i) μεριμνήσει για τη σταύλιση, τη διατροφή και το πότισμα των ζώων, ή

(ii) τα τοποθετήσει τα ζώα σε χώρο απομόνωσης ή σε άλλο χώρο όπως καθορίζεται στη γνωστοποίηση και να λάβει οποιαδήποτε άλλα μέτρα με σκοπό να αποφευχθεί η εισαγωγή στη Δημοκρατία της ασθένειας και η διάδοσή της, ή

(iii) επανεξάγει τα ζώα εκτός της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι συνθήκες υγιεινής και ευημερίας των ζώων το επιτρέπουν

(β) στην περίπτωση ζωικών προϊόντων να-

(i) κατακρατήσει τα ζωικά προϊόντα, ή

(ii) επανεξάγει τα ζωικά προϊόντα εκτός της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι συνθήκες υγιεινής των ζωικών προϊόντων το επιτρέπουν.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος πριν επιβάλει οποιοδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (1), λαμβάνει υπόψη, τις απόψεις του εισαγωγέα ή του αντιπρόσωπου του.

(3) Εάν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα επανεξαχθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), ο επίσημος κτηνίατρος ακυρώνει το πιστοποιητικό ή άλλα έγγραφα που ενδεχομένως συνοδεύουν την απορριφθείσα αποστολή.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εδάφιο (1) ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρου 26.

(5) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για αποστολή που δεν πληροί τους όρους εισαγωγής, δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.

Αποστολές που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία και έξοδα

26.—(1) Όταν οι έλεγχοι που διενεργούνται σε χώρο απομόνωσης ή σε Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου αποδεικνύουν, ότι αποστολή ζώων ή ζωικών προϊόντων, ενδεχομένως, θέτει ή είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ο επίσημος για το συγκεκριμένο χώρο κτηνίατρος δύναται πάραυτα, να διατάξει την κατάσχεση και καταστροφή των ζωικών προϊόντων ή τη σφαγή των ζώων, ανάλογα.

(2) Τα έξοδα για τη σφαγή, καταστροφή, αποθήκευση ή μεταφορά των ζώων ή ζωικών προϊόντων που προκύπτουν από την εφαρμογή του εδαφίου (1) βαρύνουν τον εισαγωγέα ή τον εκπρόσωπο του για την αποστολή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακτήσει τις δαπάνες που κατέβαλε η ίδια για την καταστροφή ή σφαγή που προβλέπεται στο εδάφιο (1), από τον εισαγωγέα ή τον εκπρόσωπο του.

Εισαγωγή από τρίτες χώρες όταν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος

27. Στη περίπτωση που αποστολή ζώων ή ζωικών προϊόντων προέρχεται από τρίτη χώρα, αλλά οι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σε άλλο κράτος μέλος, κανένα πρόσωπο δε δύναται να εισάγει στο έδαφος της Δημοκρατίας ζώα ή ζωικά προϊόντα, εκτός κι αν-

(α) Η αποστολή συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο επιβεβαιώνει ότι όλοι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλο κράτος μέλος, όπως καθορίζεται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, και

(β) από πιστοποιημένο αντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού από τη τρίτη χώρα ή άλλων, συνοδευτικών της αποστολής εγγράφων που εκδόθηκαν από την εν λόγω τρίτη χώρα.

Απαγόρευση εισαγωγής από τρίτη χώρα

28.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ο Διευθυντής, δύναται να απαγορεύσει την εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων, είτε αυτό εισάγεται άμεσα είτε διαμέσου άλλου κράτους μέλους και, είτε προέρχεται από το σύνολο τρίτης χώρας είτε από τμήμα της επικράτειάς της, σε περίπτωση που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται σε τρίτη χώρα μεταδοτική ασθένεια ζώων ή όταν είναι δυνατόν, να μεταδοθεί με την εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία στη Δημοκρατία και στα κράτη μέλη ή σε περίπτωση που την απαγόρευση αυτή υπαγορεύει οποιοσδήποτε άλλος λόγος σχετικός με την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνει με βάση το παρόν εδάφιο.

(2) Εάν η τρίτη χώρα μετά τους επιτόπιους ελέγχους από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, δε λάβει τα μέτρα που κρίνονται ως απαραίτητα, η Δημοκρατία συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Επιτροπής που λαμβάνονται επί τούτου.

(3) Η επανάληψη των εισαγωγών από τη τρίτη χώρα που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), επιτρέπεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από απόφαση της Επιτροπής.