ΜΕΡΟΣ IV ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αρμοδιότητες και εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής

29.—(1) Η Αρμόδια Αρχή, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία και αρμοδιότητα να-

(α) Ασκεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που ασκούνται σε ζώα ή ζωικά προϊόντα για σκοπούς ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων,

(β) εγγράφει σε μητρώα τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο,

(γ) διενεργεί επιθεωρήσεις και τους έλεγχους που πρέπει να γίνονται σε επιχειρήσεις και εμπόρους, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) ελέγχει τις εξαγωγές, εισαγωγές και μετακινήσεις στο εσωτερικό ζώων, ζωικών προϊόντων, οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων και ανθρώπων, με σκοπό να αποτρέπεται η διασπορά ασθενειών των ζώων και η διακίνηση και διάθεση στην αγορά ζωικών προϊόντων, επικίνδυνων για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία,

(ε) απαγορεύει ή να ρυθμίζει την εισαγωγή και την εκφόρτωση από πλοίο ή αεροσκάφος ζώων, πτωμάτων ζώων, ζωικών προϊόντων, υποπροϊόντων και παρασκευασμάτων βιολογικών προϊόντων που έχουν σχέση με την υγεία των ζώων, και ζωοτροφών ζωικής και φυτικής προέλευσης, στρωμνής ζώων, κόπρου και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που μπορεί να μεταδώσουν ζωική ασθένεια και γενικά να εφαρμόζει οποιαδήποτε μέτρα για την κατά πάντα τρόπο παρεμπόδιση της εισόδου ή και εξάπλωσης στη Δημοκρατία οποιασδήποτε ασθένειας προσβάλλει τα ζώα,

(στ) εκδίδει πιστοποιητικά που αφορούν θέματα των αρμοδιοτήτων της, όπου αυτό προβλέπεται ή κρίνεται σκόπιμο,

(ζ) προσδιορίζει τα μέτρα αυτοπροστασίας που δύνανται να λαμβάνονται ανάλογα με την επιζωοτιολογική κατάσταση που επικρατεί στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα προέλευσης,

(η) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους που ασκούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων, καθώς και των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας στον τομέα αυτό.

(2) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου, δύνανται να ανατίθενται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να επιβάλλει και να εισπράττει τέλη, τα οποία επιβαρύνουν τους εμπόρους και εισαγωγείς, για τους ελέγχους και τις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1996, για τροποποίηση και κωδικοποίηση της Οδηγίας 85/73/ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των ζώντων ζώων και ορισμένων ζωικών προϊόντων και για τροποποίηση των Οδηγίων 90/675 και 91/496/ΕΟΚ.

Εξουσίες Διευθυντή

30. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να-

(α) Εξουσιοδοτεί επίσημους κτηνίατρους και εντεταλμένους κτηνίατρους να ασκούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους και να εφαρμόζουν τις εξουσίες που προκύπτουν από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) εξουσιοδοτεί κτηνίατρους για να ασκούν καθήκοντα εντεταλμένου κτηνίατρου, οι οποίοι υπό την ευθύνη και τις οδηγίες των επίσημων κτηνιάτρων τους συνδράμουν στην άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων και στην εφαρμογή ή εκτέλεση των αποφάσεών τους·

(γ) να καθορίζει με Γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(i) τους γενικούς όρους που διέπουν τις εισαγωγές συγκεκριμένων ειδών ζώων ή και προϊόντων από τρίτες χώρες και ειδικούς όρους που μπορεί να αφορούν εισαγωγές από συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, όπως αυτοί καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής,

(ii) τους ειδικούς όρους που διέπουν τις εισαγωγές συγκεκριμένων ειδών ζώων ή και ζωικών προϊόντων από τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες, που ισχύουν για λογαριασμό της Δημοκρατίας, στη περίπτωση που δεν τα διέπει κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία ή η ισχύουσα στη Δημοκρατία κτηνιατρική νομοθεσία, όπως αυτοί καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής,

(iii) τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου,

(iv) τις επιπρόσθετες εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε σχέση με συγκεκριμένες ασθένειες των ζώων, και

(ν) προσδιορίζει τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, ανάλογα με την επιζωοτιολογική κατάσταση που επικρατεί σε κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα προέλευσης,

(δ) εγκρίνει τη φύλαξη και τοποθέτηση ζώων ή ζωικών προϊόντων σε ειδικούς χώρους εκτός των Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου·

(ε) εγκρίνει τη διαμετακόμιση διαμέσου του εδάφους της Δημοκρατίας ζώων και ζωικών προϊόντων

(στ) διορίζει τα μέλη επιτροπών εξέτασης ενστάσεων εναντίον αποφάσεων των επίσημων κτηνιάτρων.

Εξουσία εισόδου και άσκησης κτηνιατρικών ελέγχων

31.—(1) Οι επίσημοι κτηνίατροι και οι εντεταλμένοι κτηνίατροι που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 30, βοηθούμενοι από κτηνιατρικούς επιθεωρητές, έχουν εξουσία ελεύθερης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις, κέντρα ή οργανισμούς, που ασχολούνται με το εμπόριο ή τις εισαγωγές ζώων και προϊόντων και σε αεροσκάφη και πλοία, με σκοπό την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι επίσημοι κτηνίατροι που στελεχώνουν τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου έχουν εξουσία να ασκούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε εισαγόμενα ζώα και ζωικά προϊόντα.

(3) Κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ο επίσημος κτηνίατρος, εφαρμόζοντας τους όρους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, δύναται, βοηθούμενος από κτηνιατρικούς επιθεωρητές, να-

(α) Διενεργεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίοι περιλαμβάνουν-

(i) έλεγχο των εγγράφων και πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα,

(ii) έλεγχο ταυτότητας,

(iii) φυσικό έλεγχο,

(iv) οποιεσδήποτε αναγκαίες δειγματοληψίες από ζώα και ζωικά προϊόντα, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος· τα δείγματα αποστέλλονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, στο Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο, για τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, τηρουμένων των σχετικών με τη δειγματοληψία διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας·

(β) επιτρέπει ή να απαγορεύει την τοποθέτηση στο εμπόριο ή την εισαγωγή στη Δημοκρατία ζώων και ζωικών προϊόντων ή να επιβάλλει την εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων προβλέπονται σε Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) εκδίδει κατάλληλα πιστοποιητικά και ειδοποιήσεις όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο·

(δ) καταγγέλλει και να προσάγει στο δικαστήριο, τηρουμένων των οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα, τους εισαγωγείς ή εμπόρους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει αυτού·

(ε) επιβάλλει σε εκμετάλλευση, εγκατάσταση, κέντρο συγκέντρωσης ή οργανισμό, απαγόρευση της δραστηριότητάς τους στο ενδοκοινοτικό εμπόριο καθώς και απαγόρευση προσαγωγής ή απομάκρυνσης από αυτούς τους χώρους οποιωνδήποτε ζώων, ζωικών προϊόντων, εξοπλισμού ή αντικειμένων, όταν διαπιστώνεται ότι οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού δεν ικανοποιούνται, μέχρι να υπάρξει συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις·

(στ) προβαίνει σε κατασχέσεις ζώων

(ζ) επιβάλλει τη σφαγή, θανάτωση και την καταστροφή ζώων

(η) επιβάλλει την απομόνωση, το διαχωρισμό ή τη σήμανση ζώων

(θ) επιβάλλει την απαγόρευση ή τον περιορισμό της μετακίνησης ζώων και ζωικών προϊόντων, πτωμάτων δερμάτων, κέρατων οστών, ωών, εντοσθίων ή και του περιεχομένου αυτών, ζωικών παραγώγων, υποπροϊόντων, τριχών, ερίου και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, καθώς και ανθρώπων προς και από επιχειρήσεις ή περιοχές, όπου με Διάταγμα του Υπουργού ή απόφαση του Διευθυντή με βάση τον περί της Υγείας των Ζώων Νόμο του 2001, έχει επιβληθεί η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση οποιασδήποτε γνωστοποιητέας ασθένειας·

(ι) επιβάλλει την εξέταση των ζώων και να αποστέλλει, αν κρίνει αναγκαίο, τα δείγματα στο Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο, τηρουμένων των σχετικών με τη δειγματοληψία διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας·

(ια) επιβάλλει κατακράτηση ζωικών προϊόντων για τον αναγκαίο χρόνο για τη λήψη τελικής απόφασης για την τύχη τους·

(ιβ) κατάσχει ζωικά προϊόντα ή οποιαδήποτε αλλά αντικείμενα·

(ιγ) επιβάλλει την καταστροφή ζωικών προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων

(ιδ) συνιστά προς το Διευθυντή τη διαγραφή εμπόρου ή επιχείρησης από τα μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, για τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 10.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο επίσημος κτηνίατρος δεν επιτρέπει την εισαγωγή ή το εμπόριο ζώων ή προϊόντων, εκδίδει και παραδίδει στον επηρεαζόμενο εισαγωγέα ή έμπορο ή αντιπρόσωπο τους, ανάλογο έντυπο, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη ενέργεια και στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή.

(5) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Διευθυντής ή ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικαλείται και να χρησιμοποιεί τη συνδρομή της Αστυνομίας ή και άλλων Κρατικών Υπηρεσιών.