ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαίωμα ένστασης

32.—(1) Όποιος δεν ικανοποιείται από απόφαση ληφθείσα με βάση το εδάφιο (3), του άρθρου 31, μπορεί με την καταβολή του σχετικού τέλους, τηρουμένου του εδαφίου (5), να προσβάλει με ένστασή του προς το Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την κοινοποίησή της σ' αυτόν:

Νοείται ότι για την καταμέτρηση της περιόδου των είκοσι τεσσάρων ωρών, μη εργάσιμες ημέρες που ακολουθούν την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης δε θα λαμβάνονται υπόψη:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περιπτώσεις κατάσχεσης ζώων δεν παρέχεται δικαίωμα ένστασης, όταν το κατασχεθέν είναι δυνατό να μεταδώσει μολυσματικές ή παρασιτικές ασθένειες στον άνθρωπο ή όταν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των ζώων.

(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από δύο επίσημους κτηνίατρους, εκτός από τον επίσημο κτηνίατρο που προέβη στην έκδοση της επίδικης απόφασης και από έναν ιδιώτη εγγεγραμμένο κτηνίατρο που υποδεικνύεται από τον υποβάλλοντα την ένσταση. Οι δυο επίσημοι κτηνίατροι που συμμετέχουν στην επιτροπή, κατά προτίμηση θα είναι ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδώσαντος την επίδικη απόφαση επίσημου κτηνιάτρου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή, όπως προνοείται στην παράγραφο (στ) του άρθρου 30.

(3) Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της ένστασης, μπορεί, αν κρίνει αναγκαίο, να προβεί σε οποιεσδήποτε εργαστηριακές ή κλινικές εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που μπορεί να έγιναν προηγουμένως.

(4) Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών της, είναι τελική και υπόκειται σε άμεση εφαρμογή.

(5) Ο υποβάλλων την ένσταση οφείλει κατά την υποβολή της να καταβάλει στο λογιστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τα τέλη ένστασης που καθορίζονται από το Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 30. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει αποδοχή της ένστασης, τα καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται.

(6) Δεν παρέχεται το δικαίωμα ένστασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κατασχεθέντα ζώα ή ζωικά προϊόντα, είναι δυνατό να μεταδώσουν μολυσματικές ή παρασιτικές ασθένειες στον άνθρωπο ή εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

Αδικήματα και ποινές

33.—(1) Οποιοσδήποτε-

(α) Εν γνώσει του δίδει εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες και σκόπιμα παρεμποδίζει οποιοδήποτε επίσημο κτηνίατρο ή κτηνιατρικό επιθεωρητή, στην άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που του επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή με βάση τον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Δ.Κ.2.000, ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής. Σε περίπτωση δεύτερης ή μετέπειτα καταδίκης, οι ποινές μπορούν να διπλασιάζονται.

(2) Επιπλέον των διατάξεων του εδαφίου (1), το δικαστήριο δύναται να επιβάλλει την πληρωμή οποιωνδήποτε εξόδων για την καταστροφή ζωικών προϊόντων, τη σφαγή ζώων ή την αποθήκευση και μεταφορά τους, που διενεργήθηκε με δαπάνες της Αρμόδιας Αρχής και συνδέονται με την διάπραξη των αδικημάτων που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

Διασφάλιση των ελέγχων

34.—(1) Με σκοπό να διασφαλιστεί ή προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στην εσωτερική αγορά, τα μέτρα που λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή, σχετικά με την εκδήλωση, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, οποιασδήποτε ασθένειας, την κατάργηση των μέτρων αυτών και την εξάλειψη της ασθένειας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων, και έχουν επιπτώσεις στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, κοινοποιούνται αμέσως, από την Αρμόδια Αρχή, συνοδευόμενα με τις σχετικές αιτιολογίες, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

(2) Η Αρμόδια Αρχή συμμορφώνεται με κάθε απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση ή την τροποποίηση των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Εμπειρογνώμονες

35.—(1) Στο μέτρο που είναι απαραίτητο, για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών και την Αρμόδια Αρχή, να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά από την Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, σε άλλο κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, συνεργάζεται και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες κτηνίατρους της Επιτροπής για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Αφού δε, ενημερωθεί από την Επιτροπή για το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

36.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι μπορούν να καθορίζουν τις λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 29 και αφορούν οποιοδήποτε θέμα υγείας των ζώων, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν ειδικότερα για-

(α) Τα τέλη ένστασης,

(β) την ανάθεση ειδικότερων αρμοδιοτήτων, εξουσιών, δραστηριοτήτων και καθηκόντων στην Αρμόδια Αρχή με σκοπό να επιτευχθεί η υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

37. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία δύνανται να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 29 και αφορούν οποιοδήποτε θέμα ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγής από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων και ειδικότερα για-

(α) Την οργάνωση και άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και ζωικών προϊόντων·

(β) την οργάνωση και άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων στις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων·

(γ) τους ελέγχους που ασκούνται στον τόπο προορισμού·

(δ) τους ειδικούς όρους εμπορίας και εισαγωγής κατ' εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας·

(ε) τους ειδικούς όρους εμπορίας που ισχύουν στο διαμετακομιστικό εμπόριο·

(στ) τις προϋποθέσεις τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης των σταθμών απομόνωσης καθώς και τους όρους έγκρισής τους·

(ζ) τα προϊόντα και ζώα που με βάσει την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(η) την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων συνοδευτικών εγγράφων

(θ) το συντονισμό των ελέγχων ανάμεσα στην Επιτροπή, τη Δημοκρατία και τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης και συνεννόησης και τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας·

(ι) τις προϋποθέσεις, τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης των Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου καθώς και τους όρους έγκρισης τους, όπως καθορίζονται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

Μεταβατικές διατάξεις

38. Οι υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις, οι έμποροι καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα ασκούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο κατά την έναρξη της ισχύος του, οφείλουν να προβούν στις δέουσες ενέργειες, ώστε εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, να συμμορφωθούν πλήρως με τις πρόνοιές του.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

39. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.