ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αποστολέας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποστέλλει από τρίτη χώρα ή κράτος μέλος στη Δημοκρατία ζώα ή ζωικά προϊόντα ή αποστέλλει από τη Δημοκρατία ζώα ή ζωικά προϊόντα σε κράτη μέλη και περιλαμβάνει και τον εκπρόσωπο του ή το άτομο που φέρεται ως υπεύθυνο για την αποστολή·

«αποστολή» σημαίνει αποστολή ζώου ή ζωικού προϊόντος ή ποσότητας ομοειδών ζώων ή ζωικών προϊόντων που καλύπτεται από κοινό κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο ή άλλο εμπορικό έγγραφο, μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την ίδια χώρα ή το ίδιο τμήμα χώρας·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενεργουσών διά του Διευθυντή ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από αυτόν

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό στον οποίο, για σκοπούς εμπορίου, παράγονται, υφίστανται επεξεργασία, αποθηκεύονται ή από τον οποίο διατίθενται στην αγορά ζωικά προϊόντα και περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς ζωικών προϊόντων και επιπλέον, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται, τηρουμένου του περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2001, κέντρα γενετικού υλικού που παράγουν αποθηκεύουν ή χειρίζονται αναπαραγωγικό υλικό·

«εισαγωγέας» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει ζώα και ζωικά προϊόντα στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τον εκπρόσωπο του ή το άτομο που φέρεται ως υπεύθυνο για την εισαγωγή·

«εισαγωγή» σημαίνει την εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων στο έδαφος της Δημοκρατίας·

«εκμετάλλευση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό στον οποίο για σκοπούς εμπορίου, διατηρούνται, εκτρέφονται ή μεταφέρονται ζώα και περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς ζώων

«έλεγχος εγγράφων» σημαίνει την εξέταση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών ή εγγράφων ή άλλων εμπορικών εγγράφων που συνοδεύουν ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδα ζώων ή ζωικών προϊόντων

«έλεγχος ταυτότητας» σημαίνει την οπτική εξακρίβωση της αντιστοιχίας μεταξύ των πιστοποιητικών ή εμπορικών εγγράφων ή άλλων εγγράφων που συνοδεύουν ζώο ή ζωικό προϊόν ή αποστολές ζώων ή ζωικών προϊόντων καθώς και της παρουσίας και της αντιστοιχίας σημάτων που τίθενται στα ζώα, με τα εν λόγω πιστοποιητικά και έγγραφα·

«έμπορος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο·

«ενδοκοινοτικό εμπόριο» σημαίνει τις εμπορικές συναλλαγές ζώων και ζωικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τη διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά μέχρι του σταδίου του λιανεμπορίου·

«εντεταλμένος κτηνίατρος» σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 30, από το Διευθυντή, η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως επίσημος κτηνίατρος·

«επαρχιακός κτηνιατρικός λειτουργός» σημαίνει τον επίσημο κτηνίατρο που έχει την ευθύνη της εφαρμογής και άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρμόδιας Αρχής σε κάθε διοικητική επαρχία·

«Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο» σημαίνει το εργαστήριο που λειτουργεί υπό την ευθύνη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εργαστήριο στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό με το οποίο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν σύμβαση ή συμφωνία εργαστηριακής εξυπηρέτησης·

«επίσημος κτηνίατρος» σημαίνει οποιοδήποτε κτηνίατρο που υπηρετεί στην Αρμόδια Αρχή·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· «επιχείρηση» σημαίνει τις εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις· «ζώα» σημαίνει όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιμα έντομα, ιχθύες, οστρακόδερμα και μαλάκια, περιλαμβανομένων του σπέρματος, των ωαρίων, των εμβρύων ή άλλου αναπαραγωγικού υλικού των ζώων αυτών

«κέντρο συγκέντρωσης» σημαίνει κάθε χώρο συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων, των κέντρων συλλογής και των αγορών, στον οποίο συγκεντρώνονται από διάφορες εκμεταλλεύσεις ζώα για τη σύσταση αποστολών ζώων που προορίζονται για το εμπόριο·

«κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες, με τη μορφή κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων, ρυθμίζουν θέματα κτηνιατρικής φύσης και στοχεύουν στην προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στην εσωτερική αγορά και είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη·

«κράτος μέλος» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «κτηνιατρική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο της εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία, εναρμονιστικής και μη, πρωτογενούς και δευτερογενούς, νομοθεσίας που ρυθμίζει ειδικά θέματα κτηνιατρικής φύσης και στοχεύει στην προστασία της υγείας και ευημερίας των ζώων και της δημόσιας υγείας, καθώς και την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων και τις εξουσίες και αρμοδιότητες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να επιλαμβάνονται ζητημάτων κτηνιατρικής φύσης·

«κτηνιατρικός έλεγχος» σημαίνει φυσικό έλεγχο, έλεγχο ταυτότητας, έλεγχο εγγράφων καθώς και κάθε διαδικασία ή διοικητική πράξη που αφορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εδώδιμα ή μη, και αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας·

«κτηνιατρικός επιθεωρητής» σημαίνει τον υπάλληλο, που εργοδοτείται από την Αρμόδια Αρχή, ως κτηνιατρικός επιθεωρήτης·

«πιστοποιητικά» σημαίνει τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά, έγγραφα ή άλλα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα, τα οποία εκδίδονται, από την Αρμόδια Αρχή ή την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής ή παραγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, για σκοπούς πιστοποίησης της υγειονομικής κατάστασης του ζωικού πληθυσμού της χώρας αποστολής, της υγείας των ζώων και της καταλληλότητας των ζωικών προϊόντων για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση, σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία και την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, αντίστοιχα·

«προϊόντα» ή «ζωικά προϊόντα» σημαίνει όλα τα προϊόντα που αποτελούνται εν όλω ή εν μέρει από ιστούς που προέρχονται από ζώα σε οποιαδήποτε μορφή, κατεργασμένα ή ακατέργαστα και περιλαμβάνει το σανό και τα άχυρα·

«Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου» σημαίνει τον οποιοδήποτε κατάλληλα εξοπλισμένο και επανδρωμένο σταθμό επιθεώρησης και καθορίζεται από τον Διευθυντή με γνωστοποίηση, δυνάμει των άρθρων 21 και 30, για να ασκούνται οι καθορισμένοι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε ζώα και ζωικά προϊόντα, σε σημεία εισόδου στη Δημοκρατία κατά την εισαγωγή τους από τρίτες χώρες·

«τόπος προέλευσης» ή «χώρα προέλευσης» σημαίνει τον τόπο ή τη χώρα από όπου, ανάλογα με την περίπτωση, αποστέλλεται ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδες ζώων και ζωικών προϊόντων από τον αποστολέα·

«τόπος προορισμού» ή «χώρα προορισμού» σημαίνει τον τόπο ή χώρα, ανάλογα με τη περίπτωση, προς τον οποίο αποστέλλεται ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδες ζώων και ζωικών προϊόντων από τον αποστολέα-

«τρίτη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα εξαιρουμένων των κρατών μελών και της Δημοκρατίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος προδιαγράφει και ρυθμίζει το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, δραστηριοτήτων και καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής, κατά την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα και ζωικά προϊόντα που-

(α) Διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, ή

(β) αποστέλλονται από ή προς κράτη μέλη, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, ή

(γ) εισάγονται στην Δημοκρατία από τρίτες χώρες, με στόχο την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις ποιοτικές και υγειονομικές απαιτήσεις ή προδιαγραφές που προνοούνται στην κτηνιατρική νομοθεσία, καθώς και στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση άσκησης κτηνιατρικών ελέγχων για τα ζώα συντροφιάς, εξαιρουμένων των ιπποειδών, που συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την ευθύνη φυσικού προσώπου, νοουμένου ότι δεν έχει, η ενέργεια αυτή, τον χαρακτήρα εμπορικής συναλλαγής.

(3) Άλλες ειδικές εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.