ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Υποχρέωση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας προς σχηματισμό τεχνικών αποθεμάτων

60.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να σχηματίζει επί συνεχούς βάσεως, επαρκή τεχνικά αποθέματα για το σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών που ασκεί είτε εντός της Δημοκρατίας είτε, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου, εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ασφαλιστική εταιρεία, υφιστάμενη κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, που κατέχει άδεια δυνάμει του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου, προς άσκηση ασφαλιστικών εργασιών τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, όσον και στον Κλάδο Ζωής, έχει υποχρέωση να σχηματίζει επί συνεχούς βάσεως, επαρκή τεχνικά αποθέματα χωριστά για τις εργασίες της στον Κλάδο Γενικής Φύσεως και χωριστά για τις εργασίες της στον Κλάδο Ζωής.

(2) Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στην αλλοδαπή, έχει υποχρέωση να σχηματίζει επί συνεχούς βάσεως, επαρκή τεχνικά αποθέματα και για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν υπόκειται σε αντίστοιχη υποχρέωση σχηματισμού τεχνικών αποθεμάτων στο κράτος ή τα κράτη, όπου ασκεί τις εργασίες αυτές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο τρόπος υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 63 του παρόντος Νόμου, είναι αυστηρότερος από τον τρόπο υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων που ισχύει στο κράτος ή τα κράτη όπου ασκεί τις εργασίες της, η ασφαλιστική αυτή εταιρεία οφείλει να σχηματίζει τεχνικά αποθέματα, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την ημερομηνία προσχώρησής της, ασφαλιστικές εργασίες που ασκούνται από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως ασφαλιστικές εργασίες, που ασκούνται εντός της Δημοκρατίας.

Σύνθεση τεχνικών αποθεμάτων Κλάδου Γενικής Φύσεως

61. Τα τεχνικά αποθέματα που κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει, σύμφωνα με το άρθρο 60 του παρόντος Νόμου, σε ότι αφορά το σύνολο των εργασιών που διεξάγει στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, αποτελούνται από τα ακόλουθα:

(α) Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων·

(β) απόθεμα κινδύνων σε ισχύ·

(γ) απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων·

(δ) απόθεμα εξισορρόπησης·

(ε) άλλα τεχνικά αποθέματα.

Σύνθεση τεχνικών αποθεμάτων Κλάδου Ζωής

62. Τα τεχνικά αποθέματα που κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει, σύμφωνα με το άρθρο 60 του παρόντος Νόμου, σε ότι αφορά το σύνολο των εργασιών που διεξάγει στον Κλάδο Ζωής, αποτελούνται από τα ακόλουθα:

(α) Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων·

(β) απόθεμα σε σχέση με ποσά που εκτιμούνται βάσει επαρκούς συνετής αναλογιστικής μεθόδου, στην οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι μελλοντικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί για κάθε υπάρχουσα σύμβαση, ιδίως—

(i) όλες οι εγγυημένες παροχές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων αξιών εξαγοράς·

(ii) όλες οι συμμετοχές στα κέρδη, τα οποία ήδη δικαιούνται συλλογικά ή ατομικά οι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κτηθείσες (vested), δηλωθείσες (declared) ή κατανεμηθείσες (allocated) συμμετοχές-

(iii) όλες οι επιλογές (options) για τις οποίες έχει δικαίωμα ο ασφαλισμένος με βάση τους όρους της σύμβασης-

(iv) τα έξοδα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών,

αφού συνυπολογιστούν και τα μελλοντικά εισπρακτέα ασφάλιστρα, και λαμβανομένης υπόψη της μεθόδου υπολογισμού των επενδύσεων που καλύπτουν τέτοια αποθέματα.

Τρόπος υπολογισμού τεχνικών αποθεμάτων

63. Ο τρόπος υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως και για τον Κλάδο Ζωής καθορίζεται στο Μέρος A (I) και το Μέρος Β (I) , αντιστοίχως, του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Τέταρτου Παραρτήματος.

Κατάσταση τεχνικών αποθεμάτων

64.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να καταρτίζει, κατά τον καθορισμένο τύπο, κατάσταση τεχνικών αποθεμάτων που υπολογίζονται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του παρόντος Νόμου, και να την υποβάλλει στον Έφορο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει οδηγίες, αναφορικά με τα τεχνικά αποθέματα των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών και τον τρόπο υπολογισμού τους. Οι οδηγίες αυτές είναι υποχρεωτικές για κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που οφείλει να τις τηρεί ανελλειπώς.

Απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης στοιχείων του ενεργητικού

65.—(1) Ο Έφορος δύναται να απαγορεύσει ή περιορίσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού μιας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, εάν διαπιστώσει παραβίαση από την εταιρεία αυτή των διατάξεων του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου. Επί πλέον ο Έφορος δύναται να προβεί στη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνει αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων ασφαλίσματος.

(2) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δε θα εφαρμόζονται σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εκτός εάν προηγουμένως ο Έφορος γνωστοποιήσει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών αυτών, την πρόθεσή του προς απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης των στοιχείων ενεργητικού και τη λήψη άλλων μέτρων κατά της εταιρείας αυτής.

Υποχρέωση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας προς σχηματισμό επαρκούς περιθωρίου φερεγγυότητας

66. Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να σχηματίζει και να διατηρεί, επί συνεχούς βάσεως, ένα επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας, για το σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών που ασκεί, το οποίο να αποτελείται από τα  περιουσιακά  της  στοιχεία,  ελεύθερα από κάθε προβλεπόμενη υποχρέωση, χωρίς να συνυπολογίζονται σ’ αυτά τα άϋλα (intangible) περιουσιακά της στοιχεία

Σύνθεση και τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας στον Κλάδο Γενικής Φύσεως

67.—(1) Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το περιθώριο φερεγγυότητας, κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, καθορίζονται στο Μέρος Α του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πέμπτου Παραρτήματος.

(2) Η μέθοδος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας καθορίζεται στο Μέρος Β του πιο πάνω Παραρτήματος.

(3) Τα ποσά, που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του Μέρους Β του Πέμπτου Παραρτήματος, αναθεωρούνται κάθε έτος, σύμφωνα με τιςμεταβολές του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη και δημοσιεύεται από την  Eurostat, και προσαρμόζονται αυτομάτως στις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αυξάνοντας το βασικό ποσό σε λίρες Κύπρου κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη, από την 20η Μαρτίου 2002 μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης, και, ακολούθως στρογγυλοποιούνται στο ανώτερο πολλαπλάσιο του ισότιμου σε λίρες Κύπρου των εκατό χιλιάδων Ευρώ (Є100.000), νοουμένου ότι η προσαρμογή αυτή δεν λαμβάνει χώρα, εάν το ποσοστό μεταβολής είναι μικρότερο του πέντε τοις εκατόν από την τελευταία αναπροσαρμογή.

Σύνθεση και τρόπος υπολογισμού ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας στον Κλάδο Ζωής

68.—(1) Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το περιθώριο φερεγγυότητας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εργασίες στον Κλάδο Ζωής, καθορίζονται στο Μέρος Α του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Έκτου Παραρτήματος.

(2) Η μέθοδος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας, καθορίζεται στο Μέρος Β του πιο πάνω Παραρτήματος.

Στοιχεία και μέθοδος υπολογισμού περιθωρίου φερεγγυότητας αντασφαλιστικής επιχείρησης

68Α.-(1) Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το περιθώριο φερεγγυότητας κυπριακής αντασφαλιστικής επιχείρησης καθορίζονται στο Μέρος Α του Ένατου Παραρτήματος.

(2) Η μέθοδος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας  για κυπριακή αντασφαλιστική επιχείρηση καθορίζεται στο Μέρος Β του Ένατου Παραρτήματος, όπως αυτό αναλογικά εφαρμόζεται.

Εγγυητικό κεφάλαιο

69. -(1) Το εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να κατέχει, συνίσταται στο ένα τρίτο του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητάς της, όπως αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 67, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκείεργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, και στο εδάφιο (2) του άρθρου 68, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής και στο εδάφιο (2) του άρθρου 68Α, προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης:

Νοείται ότι, το εγγυητικό αυτό κεφάλαιο, δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, ή το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής, το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (iiiA) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης ή το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (iiiB) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, προκειμένου περί δέσμιας αντασφαλιστικής επιχείρησης.

(2) Το εγγυητικό κεφάλαιο απαρτίζεται-

(α)  Προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, από τα στοιχεία που καθορίζονται στις παραγράφους   (1),   (3),   (4), (7)       και  (8)  του   Μέρους   Α   του Πέμπτου Παραρτήματος και, κατόπιν συγκατάθεσης του Εφόρου, από τα στοιχεία της παραγράφου (6) του Μέρους Α του ίδιου Παραρτήματος·

(β) προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής, από τα στοιχεία που καθορίζονται  στις παραγράφους (1), (3), (4),  (5),  (7)  και  (8)  του  Μέρους Α του Έκτου Παραρτήματος και, κατόπιν συγκατάθεσης του Εφόρου, από τα στοιχεία της παραγράφου (6) του Μέρους Α του ίδιου Παραρτήματος·

(γ) προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης, από τα στοιχεία που καθορίζονται στις παραγράφους (1), (3), (4), (7) και (8) του Μέρους Α του Ένατου Παραρτήματος και, κατόπιν συγκατάθεσης του Εφόρου, από τα στοιχεία της παραγράφου (6) του Μέρους Α του ιδίου Παραρτήματος.

(3) Κυπριακή ασφαλιστική επιχείρηση μεικτών δραστηριοτήτων, έχει την υποχρέωση να κατέχει εγγυητικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου.

Καταστάσεις περιθωρίου φερεγγυότητας

70.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να καταρτίζει κατά τον καθορισμένο τύπο κατάσταση σχετικά με το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητάς της, που υπολογίζεται κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 67, 68 και 68Α, και να την υποβάλλει στην Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες σχετικά με το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 64 του παρόντος Νόμου.

Υπολογισμός περιθωρίου φερεγγυότητας στο πλαίσιο συμπληρωματικής εποπτείας

70Α.-(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία είναι συμμετέχουσα επιχείρηση μιας τουλάχιστον ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, έχει υποχρέωση να καταρτίζει κατά τον καθορισμένο τύπο, κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, κατάσταση προσαρμοσμένης φερεγγυότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Έβδομου Παραρτήματος και που υπο-βάλλεται στον Έφορο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92:

Νοείται ότι, κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, συμπερι-λαμβάνονται και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις καθώς και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μιας συμμετέχουσας επιχείρησης της επιχείρησης που υποχρεούται να καταρτίσει κατάσταση προσαρμοσμένης φερεγγυότητας.

(2) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του εδαφίου (1), προκύψει ότι η προσαρμοσμένη φερεγγυότητα είναι αρνητική, ο Έφορος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ως προς την εν λόγω κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία.

Υπολογισμός προσαρμοσμένης φερεγγυότητας

70Β.-(1) Ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, της ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας ή της αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, που υπόκειται στη συμπληρωματική  εποπτεία  που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 5, καθορίζεται στο Όγδοο Παράρτημα και παρουσιάζεται σε καθορισμένο τύπο, ο οποίος υποβάλλεται στον Έφορο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92.

(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος κρίνει, στη βάση υπολογισμών κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), ότι τίθεται σε κίνδυνο ή ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η φερεγγυότητα μιας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας θυγατρικής της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ή της ασφαλιστικής ή της αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με την εν λόγω κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία.

Εξουσία έκδοσης Οδηγιών

70Γ. Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει Οδηγίες σχετικά με τις λεπτομέρειες και τις επεξηγήσεις που αφορούν την προσαρμοσμένη φερεγγυότητα κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο Έβδομο και Όγδοο Παράρτημα

Πρόγραμμα για οικονομική ανασυγκρότηση. Σχέδιο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης

71.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος διαπιστώσει ότι το περιθώριο φερεγγυότητας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας δεν ικανοποιεί το ελάχιστο όριο, όπως αυτό καθορίζεται, αναλόγως της περιπτώσεως, στο άρθρο 67 ή 68 του παρόντος Νόμου, απαιτεί από την εταιρεία αυτή την κατάρτιση ενός προγράμματος οικονομικής ανασυγκρότησης, το οποίο υποβάλλεται στον Έφορο προς έγκριση.

(2)  Σε έκτακτες περιπτώσεις,  εάν κατά την κρίσητου Εφόρου η οικονομική κατάσταση της εταιρείαςενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω,  ο Έφορος μπορεί επίσης να περιορίσει ή να απαγορεύσει τηνελεύθερη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού τηςεταιρείας.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος διαπιστώσει ότι το περιθώριο φερεγγυότητας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας δεν ικανοποιεί το ύψος του εγγυητικού κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 69 του παρόντος Νόμου, απαιτεί από την εταιρεία αυτή την κατάρτιση ενός σχεδίου βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, το οποίο υποβάλλεται στον Έφορο προς έγκριση.

(4)  Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο(3), ο Έφορος μπορεί επιπρόσθετα να περιορίσει ή να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείωνενεργητικού της εταιρείας. Μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου,  ο Έφορος μπορεί επιπλέον να προβεί στη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνει αναγκαίο για την προστασίατων συμφερόντων των δικαιούχων του ασφαλίσματος.

(5) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο ΄Εφορος διαπιστώσει ότι η προσαρμοσμένη φερεγγυότητα κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας είναι αρνητική κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70Α, δύναται να απαιτήσει από την εν λόγω εταιρεία την κατάρτιση ενός προγράμματος οικονομικής ανασυγκρότησης, το οποίο υποβάλλεται στον ίδιο προς έγκριση.

(6) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, ο Έφορος ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., όπου η εταιρεία αυτή ασκεί ασφαλιστικές εργασίες, για κάθε μέτρο που έλαβε κατά της εταιρείας δυνάμει του παρόντος άρθρου, προκειμένου να ληφθούν, κατ' αίτηση του Εφόρου, τα ίδια μέτρα και από τις άλλες αυτές εποπτικές αρχές.

(7) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι εξουσίες του Εφόρου δυνάμει του άρθρου αυτού θα ασκούνται επίσης και στην περίπτωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, που επέλεξε την εποπτική αρχή της Δημοκρατίας ως την αρμόδια εποπτική αρχή για το σύνολο των εργασιών της που διεξάγει στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (στ) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου.

Πρόγραμμα χρηματοοικονομικής ανάκαμψης

71Α.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Εφόρου, τα δικαιώματα των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων διακυβεύονται, ο Έφορος δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), να απαιτήσει από την κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία την κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία ή αποδείξεις, τουλάχιστον για τις τρεις επόμενες εταιρικές χρήσεις, ως ακολούθως:

(α) Τις προβλέψεις σχετικά με τα έξοδα διαχείρισης, ιδίως τα τρέχοντα γενικά έξοδα και τις προμήθειες·

(β) σχέδιο, στο οποίο εμφανίζονται λεπτομερώς οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων, τόσο για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης και τις αποδοχές αντασφάλισης, όσο και για τις εκχωρήσεις αντασφάλισης·

(γ) τον προβλεπόμενο ισολογισμό·

(δ) τις προβλέψεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προορίζονται να καλύψουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις και το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας·

(ε) τη συνολική πολιτική στον τομέα της αντασφάλισης.

(2) Σε περίπτωση που τα δικαιώματα των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων διακυβεύονται, λόγω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, ο Έφορος δύναται να επιβάλλει τον σχηματισμό και την διατήρηση υψηλότερου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις απαιτήσεις φερεγγυότητας:

Νοείται ότι, το επίπεδο του εν λόγω υψηλότερου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας βασίζεται στο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1).

(3) Ο Έφορος  δύναται να επανεκτιμά και να μειώνει την αξία όλων των επιλέξιμων στοιχείων για τον υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας, ιδίως όταν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στην αγοραία αξία των εν λόγω στοιχείων από τη λήξη της τελευταίας εταιρικής χρήσης.

(4) Ο Έφορος δύναται να περιορίζει τη μείωση βάσει της αντασφάλισης του περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτό καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο εδάφιο (2) του άρθρου 67 ή στο εδάφιο (2) του άρθρου 68, εφόσον-

(α) Μεταβλήθηκε σημαντικά, από την τελευταία εταιρική χρήση, η φύση ή η ποιότητα των συμβολαίων αντασφάλισης· και,

(β) στο πλαίσιο των συμβολαίων αντασφάλισης, η μεταβίβαση κινδύνου είναι ανύπαρκτη ή ελάχιστη.

(5) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Έφορος έχειζητήσει πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης από την ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει του εδαφίου (1), δεν εκδίδει πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 33 ή το άρθρο 36 για όσο διάστημα κρίνει ότι τα δικαιώματα των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων απειλούνται κατά την έννοια του εδαφίου (1).