Πρόγραμμα χρηματοοικονομικής ανάκαμψης

71Α.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Εφόρου, τα δικαιώματα των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων διακυβεύονται, ο Έφορος δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), να απαιτήσει από την κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία την κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία ή αποδείξεις, τουλάχιστον για τις τρεις επόμενες εταιρικές χρήσεις, ως ακολούθως:

(α) Τις προβλέψεις σχετικά με τα έξοδα διαχείρισης, ιδίως τα τρέχοντα γενικά έξοδα και τις προμήθειες·

(β) σχέδιο, στο οποίο εμφανίζονται λεπτομερώς οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων, τόσο για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης και τις αποδοχές αντασφάλισης, όσο και για τις εκχωρήσεις αντασφάλισης·

(γ) τον προβλεπόμενο ισολογισμό·

(δ) τις προβλέψεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προορίζονται να καλύψουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις και το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας·

(ε) τη συνολική πολιτική στον τομέα της αντασφάλισης.

(2) Σε περίπτωση που τα δικαιώματα των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων διακυβεύονται, λόγω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, ο Έφορος δύναται να επιβάλλει τον σχηματισμό και την διατήρηση υψηλότερου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις απαιτήσεις φερεγγυότητας:

Νοείται ότι, το επίπεδο του εν λόγω υψηλότερου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας βασίζεται στο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1).

(3) Ο Έφορος  δύναται να επανεκτιμά και να μειώνει την αξία όλων των επιλέξιμων στοιχείων για τον υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας, ιδίως όταν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στην αγοραία αξία των εν λόγω στοιχείων από τη λήξη της τελευταίας εταιρικής χρήσης.

(4) Ο Έφορος δύναται να περιορίζει τη μείωση βάσει της αντασφάλισης του περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτό καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο εδάφιο (2) του άρθρου 67 ή στο εδάφιο (2) του άρθρου 68, εφόσον-

(α) Μεταβλήθηκε σημαντικά, από την τελευταία εταιρική χρήση, η φύση ή η ποιότητα των συμβολαίων αντασφάλισης· και,

(β) στο πλαίσιο των συμβολαίων αντασφάλισης, η μεταβίβαση κινδύνου είναι ανύπαρκτη ή ελάχιστη.

(5) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Έφορος έχειζητήσει πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης από την ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει του εδαφίου (1), δεν εκδίδει πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 33 ή το άρθρο 36 για όσο διάστημα κρίνει ότι τα δικαιώματα των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων απειλούνται κατά την έννοια του εδαφίου (1).