Υποχρέωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης προς σχηματισμό τεχνικών αποθεμάτων

72.—(1) Κάθε αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων τον παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση να σχηματίζει επί συνεχούς βάσεως επαρκή τεχνικά αποθέματα για το σύνολο των εργασιών της εντός της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, που αναφέρονται στη σύνθεση και τον τρόπο υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, την υποχρέωση προς κατάρτιση και υποβολή καταστάσεων τεχνικών αποθεμάτων και την εξουσία του Εφόρου προς απαγόρευση ή περιορισμό της ελεύθερης διάθεσης στοιχείων του ενεργητικού της ή προς λήψη άλλων μέτρων, εφαρμόζονται κατά πάντα και στην περίπτωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης , που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία.