Τρόπος υπολογισμού τεχνικών αποθεμάτων

63. Ο τρόπος υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως και για τον Κλάδο Ζωής καθορίζεται στο Μέρος A (I) και το Μέρος Β (I) , αντιστοίχως, του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Τέταρτου Παραρτήματος.