Κατάσταση τεχνικών αποθεμάτων

64.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να καταρτίζει, κατά τον καθορισμένο τύπο, κατάσταση τεχνικών αποθεμάτων που υπολογίζονται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του παρόντος Νόμου, και να την υποβάλλει στον Έφορο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει οδηγίες, αναφορικά με τα τεχνικά αποθέματα των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών και τον τρόπο υπολογισμού τους. Οι οδηγίες αυτές είναι υποχρεωτικές για κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που οφείλει να τις τηρεί ανελλειπώς.