Απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης στοιχείων του ενεργητικού

65.—(1) Ο Έφορος δύναται να απαγορεύσει ή περιορίσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού μιας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, εάν διαπιστώσει παραβίαση από την εταιρεία αυτή των διατάξεων του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου. Επί πλέον ο Έφορος δύναται να προβεί στη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνει αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων ασφαλίσματος.

(2) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δε θα εφαρμόζονται σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εκτός εάν προηγουμένως ο Έφορος γνωστοποιήσει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών αυτών, την πρόθεσή του προς απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης των στοιχείων ενεργητικού και τη λήψη άλλων μέτρων κατά της εταιρείας αυτής.