Υποχρέωση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας προς σχηματισμό επαρκούς περιθωρίου φερεγγυότητας

66. Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να σχηματίζει και να διατηρεί, επί συνεχούς βάσεως, ένα επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας, για το σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών που ασκεί, το οποίο να αποτελείται από τα  περιουσιακά  της  στοιχεία,  ελεύθερα από κάθε προβλεπόμενη υποχρέωση, χωρίς να συνυπολογίζονται σ’ αυτά τα άϋλα (intangible) περιουσιακά της στοιχεία