Σύνθεση και τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας στον Κλάδο Γενικής Φύσεως

67.—(1) Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το περιθώριο φερεγγυότητας, κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, καθορίζονται στο Μέρος Α του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πέμπτου Παραρτήματος.

(2) Η μέθοδος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας καθορίζεται στο Μέρος Β του πιο πάνω Παραρτήματος.

(3) Τα ποσά, που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του Μέρους Β του Πέμπτου Παραρτήματος, αναθεωρούνται κάθε έτος, σύμφωνα με τιςμεταβολές του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη και δημοσιεύεται από την  Eurostat, και προσαρμόζονται αυτομάτως στις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αυξάνοντας το βασικό ποσό σε λίρες Κύπρου κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη, από την 20η Μαρτίου 2002 μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης, και, ακολούθως στρογγυλοποιούνται στο ανώτερο πολλαπλάσιο του ισότιμου σε λίρες Κύπρου των εκατό χιλιάδων Ευρώ (Є100.000), νοουμένου ότι η προσαρμογή αυτή δεν λαμβάνει χώρα, εάν το ποσοστό μεταβολής είναι μικρότερο του πέντε τοις εκατόν από την τελευταία αναπροσαρμογή.