Σύνθεση και τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας στον Κλάδο Γενικής Φύσεως

67.—(1) Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το περιθώριο φερεγγυότητας, κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, καθορίζονται στο Μέρος Α του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πέμπτου Παραρτήματος.

(2) Η μέθοδος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας καθορίζεται στο Μέρος Β του πιο πάνω Παραρτήματος.