Σύνθεση και τρόπος υπολογισμού ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας στον Κλάδο Ζωής

68.—(1) Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το περιθώριο φερεγγυότητας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εργασίες στον Κλάδο Ζωής, καθορίζονται στο Μέρος Α του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Έκτου Παραρτήματος.

(2) Η μέθοδος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας, καθορίζεται στο Μέρος Β του πιο πάνω Παραρτήματος.