Στοιχεία και μέθοδος υπολογισμού περιθωρίου φερεγγυότητας αντασφαλιστικής επιχείρησης

68Α.-(1) Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το περιθώριο φερεγγυότητας κυπριακής αντασφαλιστικής επιχείρησης καθορίζονται στο Μέρος Α του Ένατου Παραρτήματος.

(2) Η μέθοδος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας  για κυπριακή αντασφαλιστική επιχείρηση καθορίζεται στο Μέρος Β του Ένατου Παραρτήματος, όπως αυτό αναλογικά εφαρμόζεται.