Εγγυητικό κεφάλαιο

69. -(1) Το εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να κατέχει, συνίσταται στο ένα τρίτο του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητάς της, όπως αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 67, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκείεργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, και στο εδάφιο (2) του άρθρου 68, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής και στο εδάφιο (2) του άρθρου 68Α, προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης:

Νοείται ότι, το εγγυητικό αυτό κεφάλαιο, δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, ή το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής, το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (iiiA) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης ή το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (iiiB) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, προκειμένου περί δέσμιας αντασφαλιστικής επιχείρησης.

(2) Το εγγυητικό κεφάλαιο απαρτίζεται-

(α)  Προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, από τα στοιχεία που καθορίζονται στις παραγράφους   (1),   (3),   (4), (7)       και  (8)  του   Μέρους   Α   του Πέμπτου Παραρτήματος και, κατόπιν συγκατάθεσης του Εφόρου, από τα στοιχεία της παραγράφου (6) του Μέρους Α του ίδιου Παραρτήματος·

(β) προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής, από τα στοιχεία που καθορίζονται  στις παραγράφους (1), (3), (4),  (5),  (7)  και  (8)  του  Μέρους Α του Έκτου Παραρτήματος και, κατόπιν συγκατάθεσης του Εφόρου, από τα στοιχεία της παραγράφου (6) του Μέρους Α του ίδιου Παραρτήματος·

(γ) προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης, από τα στοιχεία που καθορίζονται στις παραγράφους (1), (3), (4), (7) και (8) του Μέρους Α του Ένατου Παραρτήματος και, κατόπιν συγκατάθεσης του Εφόρου, από τα στοιχεία της παραγράφου (6) του Μέρους Α του ιδίου Παραρτήματος.

(3) Κυπριακή ασφαλιστική επιχείρηση μεικτών δραστηριοτήτων, έχει την υποχρέωση να κατέχει εγγυητικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου.