Καταστάσεις περιθωρίου φερεγγυότητας

70.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να καταρτίζει κατά τον καθορισμένο τύπο κατάσταση σχετικά με το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητάς της, που υπολογίζεται κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 67, 68 και 68Α, και να την υποβάλλει στην Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες σχετικά με το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 64 του παρόντος Νόμου.