Υπολογισμός περιθωρίου φερεγγυότητας στο πλαίσιο συμπληρωματικής εποπτείας

70Α.-(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία είναι συμμετέχουσα επιχείρηση μιας τουλάχιστον ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, έχει υποχρέωση να καταρτίζει κατά τον καθορισμένο τύπο, κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, κατάσταση προσαρμοσμένης φερεγγυότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Έβδομου Παραρτήματος και που υπο-βάλλεται στον Έφορο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92:

Νοείται ότι, κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, συμπερι-λαμβάνονται και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις καθώς και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μιας συμμετέχουσας επιχείρησης της επιχείρησης που υποχρεούται να καταρτίσει κατάσταση προσαρμοσμένης φερεγγυότητας.

(2) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του εδαφίου (1), προκύψει ότι η προσαρμοσμένη φερεγγυότητα είναι αρνητική, ο Έφορος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ως προς την εν λόγω κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία.