Σύνθεση τεχνικών αποθεμάτων Κλάδου Ζωής

62. Τα τεχνικά αποθέματα που κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει, σύμφωνα με το άρθρο 60 του παρόντος Νόμου, σε ότι αφορά το σύνολο των εργασιών που διεξάγει στον Κλάδο Ζωής, αποτελούνται από τα ακόλουθα:

(α) Απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων·

(β) απόθεμα σε σχέση με ποσά που εκτιμούνται βάσει επαρκούς συνετής αναλογιστικής μεθόδου, στην οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι μελλοντικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί για κάθε υπάρχουσα σύμβαση, ιδίως—

(i) όλες οι εγγυημένες παροχές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων αξιών εξαγοράς·

(ii) όλες οι συμμετοχές στα κέρδη, τα οποία ήδη δικαιούνται συλλογικά ή ατομικά οι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κτηθείσες (vested), δηλωθείσες (declared) ή κατανεμηθείσες (allocated) συμμετοχές-

(iii) όλες οι επιλογές (options) για τις οποίες έχει δικαίωμα ο ασφαλισμένος με βάση τους όρους της σύμβασης-

(iv) τα έξοδα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών,

αφού συνυπολογιστούν και τα μελλοντικά εισπρακτέα ασφάλιστρα, και λαμβανομένης υπόψη της μεθόδου υπολογισμού των επενδύσεων που καλύπτουν τέτοια αποθέματα.