Σύνθεση τεχνικών αποθεμάτων Κλάδου Γενικής Φύσεως

61. Τα τεχνικά αποθέματα που κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει, σύμφωνα με το άρθρο 60 του παρόντος Νόμου, σε ότι αφορά το σύνολο των εργασιών που διεξάγει στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, αποτελούνται από τα ακόλουθα:

(α) Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων·

(β) απόθεμα κινδύνων σε ισχύ·

(γ) απόθεμα εκκρεμών απαιτήσεων·

(δ) απόθεμα εξισορρόπησης·

(ε) άλλα τεχνικά αποθέματα.