Υποχρέωση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας προς σχηματισμό τεχνικών αποθεμάτων

60.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση να σχηματίζει επί συνεχούς βάσεως, επαρκή τεχνικά αποθέματα για το σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών που ασκεί είτε εντός της Δημοκρατίας είτε, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου, εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ασφαλιστική εταιρεία, υφιστάμενη κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, που κατέχει άδεια δυνάμει του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου, προς άσκηση ασφαλιστικών εργασιών τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, όσον και στον Κλάδο Ζωής, έχει υποχρέωση να σχηματίζει επί συνεχούς βάσεως, επαρκή τεχνικά αποθέματα χωριστά για τις εργασίες της στον Κλάδο Γενικής Φύσεως και χωριστά για τις εργασίες της στον Κλάδο Ζωής.

(2) Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στην αλλοδαπή, έχει υποχρέωση να σχηματίζει επί συνεχούς βάσεως, επαρκή τεχνικά αποθέματα και για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν υπόκειται σε αντίστοιχη υποχρέωση σχηματισμού τεχνικών αποθεμάτων στο κράτος ή τα κράτη, όπου ασκεί τις εργασίες αυτές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο τρόπος υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 63 του παρόντος Νόμου, είναι αυστηρότερος από τον τρόπο υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων που ισχύει στο κράτος ή τα κράτη όπου ασκεί τις εργασίες της, η ασφαλιστική αυτή εταιρεία οφείλει να σχηματίζει τεχνικά αποθέματα, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την ημερομηνία προσχώρησής της, ασφαλιστικές εργασίες που ασκούνται από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως ασφαλιστικές εργασίες, που ασκούνται εντός της Δημοκρατίας.