Διευθύνοντες κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου

59Α. Όποιος ασκεί την ουσιαστική διοίκηση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου οφείλει να έχει τα απαραίτητα εχέγγυα ήθους και την αναγκαία πείρα για την άσκηση των καθηκόντων του.