Εσωτερικός αναλογιστής, καθήκοντα και ευθύνες

59.—(1) Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών—

(α) Στον Κλάδο Ζωής· και

(β) στον κλάδο ατυχημάτων ή και στον κλάδο ασθενειών, όταν εκδίδονται ασφαλιστήρια που καλύπτουν κινδύνους των κλάδων ατυχημάτων ή και ασθενειών, με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους,

προαπαιτείται ο διορισμός εσωτερικού αναλογιστή που έχει τα καθορισμένα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου προσόντα, είναι ικανό και κατάλληλο πρόσωπο και εγκρίνεται από τον Έφορο.

(2) Στην περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής, ο εσωτερικός αναλογιστής έχει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, περιλαμβανομένης και της εκτίμησης των τεχνικών της αποθεμάτων·

(β) να παρακολουθεί τις αναλογιστικής φύσεως εργασίες της επιχείρησης που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το σχεδιασμό και την τιμολόγηση των ασφαλιστικών σχεδίων

(γ) να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συνάψουν ασφαλιστικές συμβάσεις και στους ασφαλισμένους είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 του παρόντος Νόμου·

(δ) να διεξάγει έρευνες σχετικά με την—

(i) εμπειρία της επιχείρησης σε σχέση με απαιτήσεις· και

(ii) την ανάλυση των εξόδων της επιχείρησης·

(ε) να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης σχετικά με—

(i) το πρόγραμμα δραστηριότητας, που συνυποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) των άρθρων 21 και 23 του παρόντος Νόμου, με την αίτηση για χορήγηση ή επέκταση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών και

(ii) το αντασφαλιστικό πρόγραμμα της επιχείρησης:

Νοείται ότι, για την καλύτερη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να του παρέχει άμεση πρόσβαση στο Διοικητικό της Συμβούλιο, όποτε ο εσωτερικός αναλογιστής το κρίνει σκόπιμο και να του παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία προς άσκηση των καθηκόντων του.

(3) Στην περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί εργασίες του Κλάδου Γενικής Φύσεως, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, ο εσωτερικός αναλογιστής έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Να ενημερώνει τον Έφορο ότι η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει τις καλύψεις αυτές· και

(β) να υπολογίζει την υποχρέωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, όταν αυτή πρέπει να καταβάλει αποζημίωση με τη μορφή προσόδου, την οποία πιστοποιεί με δήλωση, στην οποία φαίνεται και ο τρόπος υπολογισμού καθώς και οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιεί.

(4) Στον Έφορο ανακοινώνεται η ταυτότητα του εσωτερικού αναλογιστή κατά τον καθορισμένο τύπο, κατά την υποβολή της αιτήσεως προς χορήγηση της άδειας ασκήσεως ή επεκτάσεως ασφαλιστικών εργασιών.

(5) Στον Έφορο ανακοινώνεται επίσης κατά τον καθορισμένο τύπο κάθε μεταγενέστερη μεταβολή στο πρόσωπο του εσωτερικού αναλογιστή, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημέρα της μεταβολής.

(6) Ο Έφορος οφείλει να κοινοποιήσει την απόφασή του εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος ενίσταται στο διορισμό οποιουδήποτε προσώπου ως εσωτερικού αναλογιστή ενεργεί κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου, το οποίο, καθώς και το εδάφιο (5) εφαρμόζεται κατά πάντα και στην προκειμένη περίπτωση.