Γενικός αντιπρόσωπος κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και γενικός αντιπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. στη Δημοκρατία

58.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα ισχύουν σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία προτίθεται να ιδρύσει υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και υποβάλει σχετική αίτηση στον Έφορο για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε ό,τι αφορά το γενικό αντιπρόσωπο, οι διατάξεις του άρθρου 56 του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ιδρύει, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία στη Δημοκρατία, για τους σκοπούς του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε ότι αφορά το γενικό αντιπρόσωπο, οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) του άρθρου 56 του παρόντος Νόμου.