Γενικός αντιπρόσωπος στη Δημοκρατία της Ένωσης Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου

57. Επί του γενικού αντιπροσώπου της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, που διορίζεται στη Δημοκρατία για τους σκοπούς του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται κατά πάντα οι διατάξεις του άρθρου 56, ιδιαίτερα αυτή της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού.