Εξουσία έκδοσης Οδηγιών

70Γ. Ο Έφορος έχει εξουσία να εκδίδει Οδηγίες σχετικά με τις λεπτομέρειες και τις επεξηγήσεις που αφορούν την προσαρμοσμένη φερεγγυότητα κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο Έβδομο και Όγδοο Παράρτημα